Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Назва:
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,20 KB
Завантажень:
505
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Львівський національний університет імені Івана Франка
ЖУРБА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ
У ДК 911.338(447)
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ
(НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
11.00.02 — економічна та соціальна географія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Львів — 2002
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі географії України Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Заставецька Ольга Володимирівна, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра географії України, завідувач.
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра економічної та соціальної географії, завідувач;
кандидат географічних наук, доцент Масловська Людмила Цезарівна, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного універ-ситету, кафедра фундаментальних загальноосвітніх наук.
Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра економічної географії та екологічного менеджменту, м. Чернівці.
Захист відбудеться 29 березня 2002 року о 1000 год. На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.05 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 28 лютого 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор географічних наук Волошин І.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У процесі переходу економіки України до ринкових відносин посилюється увага до наукового обгрунтування територіальної організації суспільства, передусім, досягнення комплексного економічного і соціального розвит-ку країни загалом і окремих її регіонів. Такий розвиток передбачає досягнення раці-ональних параметрів природокористування, поліпшення якості довкілля. У зв'язку з цим посилюється увага до вивчення сучасного стану природокористування в окре-мих регіонах країни для наукового обґрунтування господарської діяльності, яка за-безпечувала б динамічну рівновагу регіональних геосистем у нових умовах господа-рювання. Особливо актуальною при цьому є оцінка природно-ресурсного потенціа-лу (ПРП) регіону, виявлення ефективності його використання у різних галузях, роз-робка механізму управління природокористуванням. Не менш важливим є також встановлення відповідності структури господарського комплексу регіону його при-родно-ресурсного потенціалу, виявлення співвідношення між екстенсивним та інтен-сивним використанням природних ресурсів та ін.
Окремим аспектам даної проблеми присвячено наукові дослідження українсь-ких географів: Г.О.Бачинського, І.О.Горленко, Я.І.Жупанського, Ф.Д.Заставного, О.В.Заставецької, М.Г.Ігнатенка, І.П.Ковальчука, І.Ю-Левицького, П.О.Луцишина, О.М.Маринича, Л.Ц.Масловської, М.М.Паламарчука, В.М.Пащенка, М.Д.Пістуиа, С.П.Позняка, В.П.Руденка, Л.Г.Руденка, П.О.Сухого, Ю.Ю.Туниці, П.Г.Шищенка, О.І.Шаблія, Т.Є.Яснюк. Значний доробок серед зарубіжних мають учені Росії — В.О.Анучін, Ю.Д.Дмитревський, І.В.Комар, О.О.Мінц, В.С.Преображенський.
Водночас багато питань економіко-географічних досліджень ПРП на рівні ад-міністративних районів та областей залишаються недостатньо розробленими. Зок-рема, подальшої уваги географів та економістів вимагають питання вдосконалення механізму природокористування і природоохоронної діяльності на рівні регіону; проблема єдиного підходу до кількісної оцінки ПРП; недостатня вивченість компо-нентної структури інтегрального ПРП обласних регіонів, його географічної різнома-нітності; системних досліджень економічної ефективності природокористування у різних галузях і регіонах України. Зважаючи на необхідність реструктуризації регіо-нальних господарських комплексів виникає особлива потреба в обґрунтуванні тео-ретичних та прикладних засад природокористування в обласних регіонах, які є голов-ними об'єктами реалізації регіональної політики держави на сучасному етапі транс-формації суспільних відносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок