Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКИДОНЕБЕЗПЕКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ ЇХ РОЗРОБЦІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КОСМОГОНІЧНИХ ФАКТОРІВ

ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКИДОНЕБЕЗПЕКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ ЇХ РОЗРОБЦІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КОСМОГОНІЧНИХ ФАКТОРІВ

Назва:
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКИДОНЕБЕЗПЕКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ ЇХ РОЗРОБЦІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КОСМОГОНІЧНИХ ФАКТОРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,16 KB
Завантажень:
308
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Для розроботки методу прогнозу часових інтервалів з несприятливими
змінами космогоничних і геофізичних факторів для підвищення безпеки п
ри розробці вугільних пластів, небезпечних по раптовим викидам вугілля
і газу на шахтах Донбасу


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
 
Приходько Сергій Юрійович

УДК 622.268 :622.833.5
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ
ВИКИДОНЕБЕЗПЕКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ ЇХ РОЗРОБЦІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КОСМОГОНІЧНИХ ФАКТОРІВ
Cпеціальність 05.15.11- Фізичні процеси гірничого виробництва
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Дніпропетровськ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі технології гірничого виробництва гірничого фа-
культету Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків).
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Колоколов
Олег Васильович, професор кафедри підземної
розробки родовищ Національного гірничого уні-
верситету Міністерства освіти і науки України
(м. Дніпропетровськ) .
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Софійський
Констянтин Констянтинович, завідувач відділу
проблем технологій підземної розробки вугіль-
них родовищ Інституту геотехнічної механіки
Національної Академії наук України ( м.Дніпро-
петровськ) ;
кандидат технічних наук Тіркель Михайло
Годельєвич, заступник директора з наукової
частини Українського державного науково-дос-
лідного та проектно - конструкторського інсти-
туту гірничої геології, геомеханіки та маркшей -
дерської справи Міністерства палива та енер-
гетики України ( м.Донецьк).
Провідна установа : Донбаський гірничо-металургійний інститут Мі-
ністерства освіти і науки України, кафедра розро-
бки родовищ корисних копалин (м. Алчевськ) .

Захист відбудеться “ 28 ” жовтня______2002 р. о 14 годині на засі-
данні спеціалізованної вченої ради Д08.080.03 із захисту дисертацій при На-
ціональному гірничому університеті Міністерства освіти і науки України
(49027, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19,тел.(0562) 47-24-11).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного гір-
ничого університета Міністерства освіти і науки України (49027, Україна,
м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19).
Автореферат розісланий 28.10.2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор технічних наук, професор С. Ф. Власов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Вугільна промисловість України є основною базою забезпечення паливом підприємств енергетики і сировиною – підприємств чорної металургії та хімічної промисловості. Техніко-економічні показники її роботи обумовлюють показники роботи багатьох галузей народного госпо-дарства. В зв’язку з цим, особлива роль належить Донбасу, який є основним постачальником палива і коксівного вугілля для коксохімії та металургійної промисловості країни.
Перехід гірничих робіт на більш глибині горизонти нерозривно пов’язаний з вирішенням проблеми розроботки пластів небезпечних та загрозливих по раптовим викидам вугілля і газу.
Напружений стан гірничого масиву і зональна викидонебезпека виз-начаються без врахунку впливу космогонічних факторів, які суттєво поз-начаються на багатьох процесах, які відбуваються на нашій планеті. В наслідок, методи прогнозування, які використовуються, не завжди забезпечують повної достовірності і надійності. Аналіз стану питання свідчить про необхідність вдо-сконалення існуючих методів прогнозу. Одним з напрямків такого вдоско-налення є прогноз несприятливих часових інтервалів на основі використання закономірностей взаємозв'язку прояву раптових викидів з варіаціями пара-метрів космогонічних факторів. Підвищення надійності прогнозування викидо-небезпеки є однією з важливіших і актуальних задач для вугледобувної галузі, якій і присвячується надана дисертаційна робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисерта-ції і дослідження відповідає плпнам НДР і ОКР Міністерства палива і енерге-тики, НДР №2174 “Нові технологічні заходи і засоби профілактики вибухів на шахтах і боротьби з ендогенними пожежами на основі використання солоних поверхневих і підземних вод і других природних та штучних ма-теріалів” ( регістраційний номер 02.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКИДОНЕБЕЗПЕКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ ЇХ РОЗРОБЦІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КОСМОГОНІЧНИХ ФАКТОРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок