Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Передракові захворювання і рак ендометрія (епідеміологія, імунологічні та метаболічні аспекти патогенезу, лікування, прогнозу і реабілітації)

Передракові захворювання і рак ендометрія (епідеміологія, імунологічні та метаболічні аспекти патогенезу, лікування, прогнозу і реабілітації)

Назва:
Передракові захворювання і рак ендометрія (епідеміологія, імунологічні та метаболічні аспекти патогенезу, лікування, прогнозу і реабілітації)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,86 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АНТІПОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 617.735:616.379-008.64-0.85
Передракові захворювання і рак ендометрія (епідеміологія, імунологічні
та метаболічні аспекти патогенезу, лікування, прогнозу і реабілітації)
14.01.01 – акушерство і гінекологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків –2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий керівник: академік НАН України доктор медичних наук, професор Грищенко Валентин Іванович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології
Офіційні опоненти:
Член-кореспондент НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор Степанківська Галина Костянтинівна, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології № 1;
доктор медичних наук, професор Щербакова Валентина Василівна, Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувачка кафедри акушерства та гінекології № 1
Провідна установа: Одеський державний медичний університет, кафедри акушерства та гінекології
Захист відбудеться 22 листопада 2001 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.600.01 при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна 4)
Автореферат розісланий 19 жовтня 2001р.
Вчений секретар спеціалізованої
Вченої ради, доктор медичних наук, доцент О.П.Танько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед найбільш гострих проблем сучасної меди-ци-ни як в Ук-ра-їні, так і в біль-шості країн світу, є проблема зростання захво-рю-ваності жіночого населення на злоякісні пухлини статевих органів (Бох-ман Я.В. и соавт., 1996; Грищенко В.И., 1999; Степанківська Г.К., 1999; Тра-пез-ников Н.Н., 2000). В Україні в загальній струк-турі онкозах-во-рю-ва-ності жінок рак тіла мат-ки (РТМ) складає 7,6%, а серед зло-якісних пухлин малого тазу він зай-має перше місце (Ко-ха-невич Е.В. и соавт., 1998; Сте-пан--ківська Г.К., 1999; Щер--бакова В.В., 2001). За останні 20 років від-мі-че-но підви-щен-ня захворюва-ності на РТМ на 70-80% (Шалимов С.А., 2000), що підтверджується і особистими нашими спос-тере-жен-ня-ми (Ене--н--ко Ю.А., Антіпова С.В., 1994, 1996).
Збільшенню захворюваності жінок на РТМ сприяє зрос---тан-ня частоти зуст-річаємості ановуляції, хро-нічної гі-перест-ро-генії, неплід-дя, міоми матки, генітального ендо-метріозу, які в значній більшості випадків ви-ни-кають та про-гресують під впливом екологічних та соціальних факторів, скла-даючих по-няття “хроніч-ний стрес” (Коха-не-вич Е.В. и соавт., 1998).
В якості основ-них при-чин збіль-шення час-то-ти зах-ворю-ваності жінок на РТМ виділяють під-вищення час-то-ти ендо-кринної патології на тлі дисбалансу функції гіпота-ла-мо-гіпо-фі-зарної системи, накопи-чен-ня в популяції жінок осіб віком понад 55 років, у яких нерідко спосте-рігається порушення гормональної ре-гу-ляції у вигляді хронічної гі-пер-ест-ро-генії на тлі відносної прогестеронової не-достатності (Бохман Я.В., 1989; Гані-на К.П., Поліщук Л.З., 2000).
Ризик онкогінекологічної захворюваності в значній мі-рі повязаний як із загальним пос--тарін-ням на-селення, так і зі зростанням кіль-кості канцеро-ген-них та мута-ген-них факторів хі--мічного і радіаційного генезу, що забруднюють довкілля (Ба-риляк І.Р. та співавт., 1998, 1999; Ганіна К.П. та співавт., 2000). Ці питання є особ---ливо гострими і акту-аль-ними в Україні, бо в ін-дуст-рі-ально розвинених ре-гіонах півдня та сходу країни, зок-рема Донбасі, спостерігається найбільша щільність під-приємств металур-гійної, ву-гільної, хімічної та кок-со-хімічної про-мис--ло-во-стей, які є дже-ре-лами ут-во-рення канцерогенних ре-чо-вин (Фро-лов В.М. и соавт., 1993; Думанский Ю.В. и соавт., 2000; Шалимов С.А., 2000). Враховуючи ви-со-кий рівень онкогінекологічної захворюваності у регіоні Донбасу, важ-ливе зна---чення набуває розробка мето-дів прогнозування мож-ли-вого виникнення раку, зокрема, РТМ, своєчасна діагнос-ти-ка та лікування фонової і пере-дра-ко-вої патології ендо-мет-рія, а також оптимізація лікування та медичної реабі-лі-тації хворих на РТМ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: Передракові захворювання і рак ендометрія (епідеміологія, імунологічні та метаболічні аспекти патогенезу, лікування, прогнозу і реабілітації)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок