Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НОМІНАЦІЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ

Загрузка...

НОМІНАЦІЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ

Назва:
НОМІНАЦІЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,92 KB
Завантажень:
422
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Національна академія наук України
Інститут української мови
ГРИМАШЕВИЧ Галина Іванівна
УДК 811.161.2’282
НОМІНАЦІЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ
В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі діалектології Інституту української мови НАН України.
Наукові керівники: доктор філологічних наук, професор
НИКОНЧУК Микола Васильович,
Житомирський державний педагогічний університет
імені Івана Франка,
доктор філологічних наук, професор
ГРИЦЕНКО Павло Юхимович,
Інститут української мови НАН України,
завідувач відділу діалектології.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ГЕРМАН Костянтин Федорович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
професор кафедри історії та культури української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
АРКУШИН Григорій Левкович,
Волинський державний університет імені Лесі Українки,
доцент кафедри історії та культури української мови.
Провідна установа: Національний педагогічний університет ім. М.П.Дра-го-манова, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “8” квітня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалі-зо-ва-ної вченої ради Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “6” березня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А.Самойлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дослідження номінації елементів і явищ матеріальної культури зали-ша-єть-ся ак-туальним для українського мовознавства, оскільки досі відсутні тема-тич-ні та зве-де--ний діалектні словники, Лексичний атлас української мови, не-до-стат-ньо пред-став--лена діалектна лексика в Етимологічному словнику україн-сь-кої мови. Це спо-ну-кає до опису кожної тематичної групи лексики (ТГЛ) з максимальною повнотою скла--ду її одиниць та системних відношень між ними в усіх українських діалектах. Основи дослідження лексики як сис-теми було за-кла-де-но у працях О.Потебні, пізніше – розвинуто М.Покров-сь-ким, Л.Щер-бою, Р.Будаговим, Ф.Філіним, О.Тру-ба-чо-вим, А.Уфімцевою, М.Толс-тим, О.Блі-новою, О.Мораховською, Ф.Сорокалєто-вим, В.Мар-тиновим, Д.Шмельо-вим, М.Ни-кончуком, Й.Дзендзелівським, П.Грицен-ком, К.Гер-маном, Г.Аркуши-ним, К.Глу-ховцевою, Г.Мартиновою, В.Павелом, В.Лєс-новою, В.Ко-нобродською та ін. Ком-плексне дослідження словникового скла-ду говорів пе-ред-бачає вивчення всіх ТГЛ з урахуванням свідчень ет-но-гра-фії, історії ма-теріальної та духовної куль-тури, що покликане забезпечити повноту відтворення се-мантичної структури кожного елемента ТГЛ.
Об’єктом дослідження обрано лексику одягу та взуття в середньополіському діалек-ті, який є одним з найбільш архаїчних ареалів Славії, де, за свідченням ба-га-тьох до-слі-джень, акумульовано багато реліктових рис мовного і культурного буття сло-в’ян, яки-ми Полісся пов’язане з іншими архаїчними зонами слов’янського світу. На-зви одя-гу та взуття тісно пов’язані з матеріальною культурою діалек--то-но-сі-їв і з клі--ма-тич-но-географічними умовами їх буття. Зі змінами матеріальної культури окремі реа-лії втрачаються, заступаються іншими, що зумовлює зміни складу лекси-ки та від-ношень між одиницями ТГЛ: перехід певних назв до пасивного запасу, сти-рання фор-мальних і семантичних ознак лексем чи й повну їх втрату; водночас з’яв-ляються нові назви на по-зна-чен-ня нових реалій. Сьогодні ця ТГЛ досліджена не--до-стат-ньо, особливо в середньополіських говірках, у яких досі не було зібрано й опи--сано назв одягу та взуття. Ареалом дослідження є центральна частина се-ред-ньо-по--ліського діалекту, оскільки західна досліджена Ф.Бабієм, а східна після ава-рії на Чор-нобильській атомній електростанції та відселення мешканців із за-бруд-не-ної зо-ни виявилася недоступною для збирання матеріалу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: НОМІНАЦІЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок