Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОДІЯ ПРОСТОРОВИХ ТРІЩИН З НИЗЬКОЧАСТОТНИМИ ПРУЖНИМИ ХВИЛЯМИ У ДЕФОРМІВНИХ ТІЛАХ

ВЗАЄМОДІЯ ПРОСТОРОВИХ ТРІЩИН З НИЗЬКОЧАСТОТНИМИ ПРУЖНИМИ ХВИЛЯМИ У ДЕФОРМІВНИХ ТІЛАХ

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПРОСТОРОВИХ ТРІЩИН З НИЗЬКОЧАСТОТНИМИ ПРУЖНИМИ ХВИЛЯМИ У ДЕФОРМІВНИХ ТІЛАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,98 KB
Завантажень:
53
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ
ім. Я. С. ПІДСТРИГАЧА
БУТРАК Іванна Орестівна
УДК 539.3
ВЗАЄМОДІЯ ПРОСТОРОВИХ ТРІЩИН
З НИЗЬКОЧАСТОТНИМИ ПРУЖНИМИ ХВИЛЯМИ
У ДЕФОРМІВНИХ ТІЛАХ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико - математичних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Михаськів Віктор Володимирович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я. С. Підстригача НАН України,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, доцент
вайсфельд Наталія Данилівна,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова,
професор кафедри методів математичної фізики;

доктор фізико-математичних наук, професор
НИКОЛИШИН Мирон Михайлович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики,
ім. Я. С. Підстригача НАН України,
завідувач відділу механіки деформівного твердого тіла.

Захист відбудеться “ 10 вересня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України за адресою: вул. Наукова 3-б, м. Львів, 79060.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (вул. Науко-
ва б, м. Львів, 79060).
Автореферат розіслано “ 3 серпня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор фізико-математичних наук О. В. Максимук


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Висунуті в сучасній енергетиці, машинобудуванні, авіа-цій-ній тех-ніці, будівництві та інших галузях вимоги комплексної оцінки працездатності еле-ментів конструкцій передбачають обов’язкове врахування динамічного харак-те-ру їх навантажен-ня як експлуатаційної норми. Спричинені такими навантаженнями інер-ційні ефекти викли-ка-ють високу, відмінну від квазістатичної, концентрацію на-пру-жень поблизу присутніх у ма-теріалі тріщин, визначення якої є пріоритетним зав-дан-ням механіки руйнування. У цьо-му зв'язку повнота досліджень та їх адек-ват-ність реальним ситуаціям досягається вве-ден-ням в аналіз тріщин складної топології.
Особливе значення посідає вивчення хвильової картини у дальній від дефекту зо-ні. Не-об-хідність постановок відповідних дифракційних задач взаємодії пружних хвиль з прос-то-ро-ви-ми тріщинами зумовлена подальшим використанням отриманих ре-зультатів для ко-рект-ного формулювання та розв’я-зан-ня обернених задач ді-аг-нос-ту-вання не лише наявнос-ті дефектів, але й їх роз-ташування, форми та розмірів. З цієї точ-ки зору розв’язки дина-міч-них задач теорії тріщин є актуальними для де-фек-тос-ко-пії засобами неруйнівного контро-лю, сейсмо-ло-гії, механіки гірських порід.
Більшість отриманих у літературі результатів, що враховують динаміку зовніш-ніх впли-вів, стосуються відклику двовимірних тіл з кри-волінійними тріщинами. Роз-гляд три-ви-мірних тіл обмежений встановленням динамічної поведінки лише плос-ких дефектів. Склад-ність задач теорії пружності для тіл з просторовими тріщинами по-лягає у не-мож-ли-вос-ті їх розділення на симетричну та антисиметричну, а отже не-за-лежного дослід-жен-ня в околі дефекту деформацій розтягу, поздовжнього та по-пе-реч-ного зсувів. Метод гра-нич-них інтегральних рівнянь (ГІР) якнайкраще при-сто-со-ва-ний до розв’я-зу-вання такого кла-су задач внаслідок за-галь-нос-ті щодо розмірності за-дач, характеру дина-мічних про-цесів та геометрії тріщин.
Дисертація присвячена розв’язанню наукового завдання – розвинення методу ГІР для до-слід-жен-ня динамічного напружено-деформованого ста-ну безмежних пружних тіл з тріщи-на-ми склад-ної просторової форми від дії низькочастотного гармонічного на-ван-таження на поверхні тріщин чи дифракції на де-фек-тах низькочастотних гар-монічних хвиль.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПРОСТОРОВИХ ТРІЩИН З НИЗЬКОЧАСТОТНИМИ ПРУЖНИМИ ХВИЛЯМИ У ДЕФОРМІВНИХ ТІЛАХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок