Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОГО НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОГО НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ

Назва:
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОГО НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,38 KB
Завантажень:
142
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЖИЛА МИКОЛА ІВАНОВИЧ
УДК 636:611:619:615.9:636.2
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ МОЛОДНЯКА
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОГО
НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ
16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата ветеринарних наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Львівській державній академії ветеринарної медицини
ім. С.З. Ґжицького, Міністерствa аграрної політики України
Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор
Урбанович Павло Павлович, Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжицького,
професор кафедри патологічної анатомії і гістології
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, доцент
Борисевич Борис Володимирович,
Національний аграрний університет,
завідувач кафедри патологічної анатомії,
доктор ветеринарних наук
Горальський Леонід Петрович,
Державний агроекологічний університет України, завідувач кафедри анатомії і гістології
Провідна установа: Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини УААН,
лабораторія патоморфології, м. Харків,
Міністерства аграрної політики України
Захист відбудеться 27 березня 2002 р. о 1000 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ра-ди Д 26.004.03 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Ге-роїв Оборони, 15, навчальний корпус №3, ауд. №65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус №10.
Автореферат розіслано 15 лютого 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Міськевич С.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до ра-діо-ак-тив-ного забруднення значної території України. Безумовно, що перебування тварин на тери-торіях, забруднених ра-діо-нук-лі-дами, та годівля кормами міс-цевого походження під-дають їх організм по-стій--ному зовнішньому й внутрішньому опро-мі-ненню (Ni1989; Прис-тер Б.С. и др., 1989; Яри-гин В.Н., 1990; Савцова З.Д. и др. 1991; Syoet al., 1992; Барь--ях-тар В.Г., 1995; Бог-данов Г.О., 2000).
У зв’язку з цим важливою проблемою ветеринарної медицини є вивчення впли-ву іоні-зуючої радіації на організм тварин (Tracyct B.L. et al.,1989; Гораль-ський Л.П., Крас-ніков Г.А., 1995; Борисевич Б.В., 1996; Високос М.П. з співавт., 1996; Савченко І.Г., 1998; Ка-линовський Г.М. з співавт., 1998; Демчук М.В. з співавт., 2000; Мамен-ко О.М., 2000).
На сьогоднішній день не виникає сумніву, що ступінь і стабільність змін у тка-нинах і органах прямо залежать від дози іонізуючої радіації. Поряд з тим, дані про постійне ма-ло-інтенсивне опромінення організму тварин у при-род-них умовах в лі-тературі зу-стрі-ча-ються рідко й часто мають фрагментарний ха-рак-тер. Най-менше ви-вченими є ком-пен-саторно-пристосувальні можливості організму, а також про-цеси, що роз-ви-ва-ються в орга-нах і тка-нинах при дії низьких рівнів ра-діації. Майже нічого не по-ві-дом-ляється про вплив цих факторів на імунокомпетентні органи молодняка сільсь-ко-гос-подарських тварин.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною наукової теми “Вивчення морфологічних змін в органах і тканинах великої рогатої худоби, яка постійно знаходиться на радіо-активно забрудненій міс-цевості”, яку розробляє колектив науковців кафедри пато-ло-гічної ана-томії і гістології Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжиць-кого (керівник теми доктор ветеринарних наук, про-фесор Урба-но-вич П.П.). Державний реє-страцій-ний номер 0101U008302.
Мета й задачі дослідження – визначити морфофункціональний стан органів імун--ної системи клінічно здорового молодняка великої рогатої худоби, який по-стійно зна-ходився в умовах ІІІ зони радіоактивного забруднення місцевості.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: –
з’ясувати ступінь забрудненості радіонуклідами сільсько-госпо-дар-ських угідь, кор-мів, тваринницьких приміщень у господарствах, де знаходилися дослідні тва-рини; –
визначити прижиттєвий рівень радіоактивності дослідних тварин і вміст ра-діо-нук-лідів у м’язах, паренхіматозних органах після забою;–
визначити морфологічний склад крові молодняка великої рогатої худоби з те-ри-торії, забрудненої радіонуклідами;–
встановити морфологічні показники центральних і периферійних ор-ганів імун-ної си-стеми (тимус, селезінка, лімфатичні вузли: поверхневі шийні, лате-раль-ні за-глот-кові, каудальні середостінні та порожньої киш-ки) різних вікових груп молод-няка великої рогатої худоби, вирощеного на територіях, за-бруд-не-них радіонуклідами;–
визначити морфологічні показники центральних і периферійних органів імун-ної сис--теми, а також крові клінічно здорових молодих тварин (за принципом ана-логів) з екологічно чистих, щодо радіоактивного забруднення, гос-по-дарств (контроль).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОГО НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок