Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Формування системи дитячого оздоровлення і туризму

Загрузка...

Формування системи дитячого оздоровлення і туризму / сторінка 4

Назва:
Формування системи дитячого оздоровлення і туризму
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,17 KB
Завантажень:
243
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
09.2004р.), Донецької (лист №270-и/09 від 20.09.2004р.) та Кіровоградської (лист №671/01-20 від 20.09.2004р.) обласних державних адміністрацій. Результати дисертаційного дослідження щодо організації й проведення дитячого оздоровлення і відпочинку застосовані і рекомендовані до використання органами державного управління та виконавчої влади на місцях при плануванні і проведенні дитячої оздоровчої кампанії, прийнятті управлінських рішень, підготовці нормативно-правових документів.
Окремі результати дисертаційного дослідження використані у Концепції розвитку сана-торно-курортної сфери, туризму і відпочинку у Львівській області (схвалена рішен-ням колегії Львівської обласної державної адміністрації № 1 від 1.02.2002р.) та впрова-джені при розробці Програми розвитку санаторно-курортної сфери, туризму і відпочинку у Львівській області на 2003-2007 роки (затверджена рішенням сесії Львівської обласної ради від 7.03. 2003р. №113). Дисертант брав безпосередню участь у підготовці названих документів.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною працею, в якій викладено авторський підхід до формування системи дитячого оздоровлення і туризму. Наукові результати дисертації належать особисто автору і є його теоретичним і практичним внеском у розвиток економічної науки. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та положення, які отримані автором особисто. Конкретний внесок автора в роботи, виконані у співавторстві, вказаний у списку основних публікацій.
Апробація результатів дослідження. Положення і висновки дисертаційного дослідження доповідались на міжнародних, республіканських, регіональних наукових і науково-практичних конференціях і семінарах: „Інтеграція освіти, науки та виробництва” (Луцьк, 26-29 вересня 2001 р.), “Управління у державі ІІІ-го тисячоліття” (Львів, 25-26 березня 2002 р.), ІІІ Міжнародному Економічному форумі (Львів, 2-4 жовтня 2003р.), „Культура і освіта фахівців туристської сфери: сучасні тенденції та прогнози” (Київ, 13-14 жовтня 2004 р.), “Туризм, курорти і наука” (Сімферополь, 26-27 листопада 2004 р.), „Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді: інноваційні підходи та перспективи розвитку” (Львів, 28-29 грудня 2004р.), „Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи в Західному регіоні України” (Львів-Моршин, 1-2 грудня 2005 р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, з них 5 у фа-хо-вих виданнях, у тому числі 2 статті у наукових журналах, 3 - у збірниках науко-вих праць; 8 написано без співавторів, 1 брошура. Загальний обсяг друкованих праць скла-дає 6,63 друк. арк., у тому числі особисто автору дисертації належить 6,25 друк. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 173 стор. комп’ютерного тексту, у тому числі 30 таблиць і 8 рисунків. Список використаних джерел із 162 найменувань викладено на 15 стор. Дисертація містить 6 додатків на 52 стор.
Основний зміст дисертації
У першому розділі „Теоретичні основи формування системи дитячого оздоровлення і туризму” – проаналізовано та узагальнено теоретико-методологічні підходи до вивчення системи дитячого оздоровлення і туризму, наведено характеристику системи, умови її функціонування та стан розвитку.
Здоров’я як найвища життєва цінність перебуває у полі зору нау-ковців і практиків різних галузей і напрямів наукових досліджень. В економічних науках кате-горія “здоров’я” розглядалася як невід’ємна якісна складова концепції людського роз-витку, теорії людського капіталу, трудового потенціалу. Так, в теорії людського капіталу (Т.Шульц, Г.Беккер, М.Блауг та ін.) здоров’я індивіда є тим важливим капіталом (спадковим і набутим), відмінності в рівні якого складають важливе джерело диференціації заробітної оп-лати праці працюючих. Відтак належний рівень медичного обслуговування збільшує люд-ський капітал.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: Формування системи дитячого оздоровлення і туризму

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок