Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України

Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України

Назва:
Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,42 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Тернопільський національний економічний університет
Малиняк Богдан Степанович
УДК 336.531.2
Інвестиційна складова державного
та місцевих бюджетів України
Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі фінансів Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Кириленко Ольга Павлівна,
Тернопільський національний економічний університет,
завідувач кафедри фінансів.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент,
Пасічник Юрій Васильович,
Черкаський державний технологічний університет,
завідувач кафедри фінансів;
кандидат економічних наук, доцент
Кульчицький Мирослав Іванович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка,
доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.
Захист відбудеться 21 грудня 2007 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .082.03 Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46020 м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, ауд. 211.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національ-ного економічного університету за адресою: 46020 м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.
Автореферат розісланий 20 листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент М. П. Шаварина


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Обмеженість фінансових ресурсів дер-жави та органів місцевого самоврядування спричинила орієнтацію бюджет-них видатків переважно на вирішення поточних проблем. У таких умовах недостатньо ува-ги приділя-ється виділенню бюджетних асигнувань на здійснення інвести-ційних про-ектів. При домінуванні короткострокових цілей бюджетної політики біль-ший пріоритет мають поточні видатки, адже в разі їхнього незабезпечення можна очі-кувати на негативну реакцію зі сторони суспільства, громадських і політичних ор-ганіза-цій. З іншого боку, населення не настільки гостро відчуває потребу в онов-ленні акти-вів, які належать державі, оскільки несвоєчасне відновлення вартості ос-новних фон-дів протягом певного часу не спричинятиме значних труднощів для населення. Од-нак це призво-дить до накопичення наявних проблем і виникнення кризового стану в майбут-ньому, подолання якого потребуватиме значно більших фі-нансових ресурсів. З огляду на це зниження обсягів бюджетних інвестицій до меж, які є меншими від суми зношення основних фондів, науковці розглядають як серйозну загрозу націо-нальній без-пеці країни.
Попри зростання обсягів капітальних видатків бюджету в останні роки, зна-ч-на частина проблем у цій сфері залишаються не вирішеними. Таким чином, оче-видною є необхідність вжиття заходів для підвищення ефективності інвестицій-них видатків. Це потребує проведення ґрунтовних досліджень, які би спри-яли вдоско-на-ленню механізмів планування та здійснення бюджетних інвестицій. За-стосу-вання науково обґрунтованих підходів до формування бюджетних інвес-тицій зда-тне пе-ретворити їх на дієвий інструмент поліпшення суспільного добро-буту, сти-мулювання економіч-ного зростання, покращення загального інвестицій-ного клі-мату, вирішення проблем розвитку депресивних територій.
Серед найбільш вагомих наукових досліджень вітчизняних вчених, в яких ви-світ-лено проблеми бюджетного інвестування, варто звернути увагу на праці В. Л. Ан-дру-щен-ка, С. А. Бу-ковинського, В. М. Гейця, Я. А. Жа-лі-ло, В. В. Ка-лю-ж-но-го, О. П. Ки-риленко, В. І. Кравченка, М. І. Куль-чицького, І. О. Лу-ні-ної, Ю. В. Па-січ-ни-ка, С. К. Ре-верчука, І. В. Роз-путенка, В. Г. Фе-до-рен-ка, В. М. Фе-до-со-ва, С. І. Юрія. Од-нак слід зазначити, що у своїх публікаціях ці вчені, здебіль-шого, роз-глядають окремі практичні аспекти бюджетних інвестицій в контексті ви-рі-шен-ня інших проблем бюджетної системи або ж досліджують роль бюд-жет-них інвес-ти-цій як елементу інвестиційної політики держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок