Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища

Загрузка...

Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища

Назва:
Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,60 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Стадницький ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
УДК 330. 15: 504. 06
Економічні основи управління
оздоровленням навколишнього середовища
Спеціальність 08.08.01 - економіка природокористування і
охорони нав-колишнього середовища
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Львів - 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант доктор економічних наук, професор
Туниця Юрій Юрійович,
Український державний лісотехнічний університет, ректор
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, старший науковий співробітник Веклич Оксана Опана-сівна, Інститут економіки НАН України, провідний науковий співробіт-ник відділу теоретичних проблем регулювання економіки
доктор економічних наук, професор Грабинський Ігор Михайлович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка, завідувач кафедри міжнарод-них економічних відносин
доктор економічних наук, професор Коваль Ярослав Васильович,
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завіду-вач відділу проблем використання і охорони лісових ресурсів
Провідна установа:
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, відділ економічного регулювання природокорис-ту-вання (м. Одеса)
Захист відбудеться “ 26 ” вересня 2001 р. о 14 30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 072. 01 Українського державного лісотехніч-ного університету за адресою: 79057, м. Львів, вулиця Генерала Чупринки, 103
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету за адресою: 79057, м. Львів, вулиця Генерала Чупринки, 101
Автореферат розісланий “ 22 ” серпня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, доцент Р.Я. Кіндрат


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Антропогенне забруднення нав-ко-лиш-нього при-род-ного середовища продовжує залишатись однією з основних проб-лем людства. Про-тягом ХХ-го століття негативні наслідки антропогенного заб-руднення навколишнього середовища переросли з розряду несуттєвих “зовніш-ніх ефек-тів”, якими можна нехтувати як при виборі оптимальних технологій чи обгрун-ту-ванні нап-рямків господарського розвитку, так і при розрахунку валово-го націо-нального продукту, до однієї з найбільших загроз не лише добробуту, але й без-пеці лю-дей. Проблеми, викликані антропогенним забрудненням, з ло-каль-ного рівня пе-реросли у глобальний, суттєво впливаючи на виснаження озо-но-вого шару пла-нети та зміну клімату на Землі. Природа вичерпала свій асимі-ляційний потен-ціал. Екологічний борг досяг граничної величини, перевищення якої може при-вести до деградації цивілізації.
Спеціалістами визнано, що технічних проблем щодо зменшення антро-по-ген-ного забруднення навколишнього середовища не існує. Це - проблема еконо-мічна, яка вик-ли-кана дороговизною протизабруднюючих заходів. Тому в сучас-них умовах мак-си-мальна увага має приділятися оптимальному використанню обмежених ре-сур-сів, які можуть спрямовуватися на протизабруднюючі цілі.
Незважаючи на порівняно значну кількість розвідок, які сто-суються еконо-міч-них основ управління оздоровленням навколишнього сере-довища, слід від-значити відсутність цілісного дослідження проблеми, а також недостатність наукового опрацювання низки окремих питань, правильне розв’язання яких є важливим для оптимізації протизабруднюючої діяльності. Подібна ситуація зумо-вила необхідність достатньо широкого та комплексного розгляду пробле-ми, що наклало відбиток на структуру дисертації: кожен з її розділів є значною мірою самодостатнім дослідженням з відповідною аналітичною части-ною. Хоча, очевидно, що одночасно всі розділи дисертаційної роботи спрямо-вані на досягнення однієї мети.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в руслі програмного документу “Основні напрямки державної політи-ки України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та за-без-пе-чення екологічної безпеки”, ухваленого Постановою Верховної Ради Укра-їни (№ 188/98-ВР від 5 березня 1998 р.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Реферат на тему: Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок