Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,29 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.Драгоманова
Швай Роксоляна – Марія Іванівна
УДК 53 : 373.5 (07)
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ-2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Костюкевич Дмитро Якович, Інститут педагогіки, старший науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти.
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор Мартинюк Михайло Тадейович, Уманський державний педагогічний університет імені П.Г.Тичини, декан фізико –математичного факультету;
кандидат педагогічних наук, доцент Сергієнко Володимир Петрович, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, кафедра загальної фізики.
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра фiзики та методики її викладання, Міністерство освіти і науки України, м. Тернопiль.
Захист відбудеться __5__ _лютого_______ 2002 p. o __15.30__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 у Національному педагогічному універси-теті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогіч-ного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий __24 грудня__ 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Є.В. Коршак


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Для розв'язання проблем, що постали пе-ред теорією і методикою навчання фізики нині переоцiнюються рiзнi психоло-гiчнi, дидактичнi й методологiчнi принципи, з'являються новi поколiння пiд-ручникiв, новi типи шкіл, нова доктрина освіти. Усе перераховане зосереджу-ється на головному предметi педагогiки — навчальному процесі.
Вiдомо, що навчання має багато специфiчних ознак i закономiрностей, а його процес є настiльки складним об'єктом дослiдження, що його не вдається охопити рамками однiєї науки — дидактики, психологiї, логiки чи навiть сис-темологiї. Слiд зазначити й те, що в педагогiчних дослiдженнях ХХ століття роль головного змiстового "полiгона", на якому апробуються дидактичнi мо-делi та педагогiчнi iнновацiї, вiдiграють природничі науки. Ця своєрiдна ди-дактична прiоритетнiсть природознавства взагалi та фiзики зокрема зумовлена мiсцем фiзики у сучаснiй культурi i логiко-семiотичною унiверсальнiстю її мови. В останнiй є i математизований формалiзм, i класичний опис (дескрип-цiя), i метафоризм поетичного типу (науковi метафори). В умовах лiнгвiстич-ної парадигми фiзика є чи не найзручнiшим інструментом пошукiв у царинi конструювання навчальних текстiв. Це, у свою чергу, є один iз чинникiв акту-альностi дослiджень, що виконуються на матерiалi фiзичних змiстiв.
Інше коло наук, до яких звертається сучасна педагогiка, — це антропо-логiя та когнiтологiя. Вiдомо, наприклад, що в основi парадигми особистiсно-орiєнтованого навчання лежить гуманiстична психологiя, що вважає психiку складним утворенням, прояви якого не зводяться лише до дiяльностi нервової системи, а й враховує iндивiдуаль-ні особливості психiчних процесiв в учнiв i їх вплив на результати навчання. Когнiтивнi науки, що зосереджені на людсь-кому пiзнаннi та мисленнi, показали диспропорцiю мiж необхiднiстю засвоєн-ня великого обсягу інформації i можливiстю мозку учня з певними часовими обмеженнями. Це привело до виникнення окремого напряму у вітчизнянiй пе-дагогiцi: поліпшення рiзних параметрiв процесу навчання, його дидактичних компонентiв. Наша робота теж вiдноситься до цього напряму дослiджень, що становить другий чинник її актуальностi.
Когнiтологія, розглядаючи навчання як процес активного перетворення в пам’яті iнформацiї, введенням останнього термiна визначає певне коло наук, до якого звертається педагогiка — наук про iнформацiю, зокрема кiбернетику, що дозволяє охопити не лише результативну, але й процесуальну частину нав-чання в рамках єдиної моделi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок