Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,44 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди
КОСТЕНКО Маріанна Артурівна
УДК 370:378
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному педагогічному університеті
ім. Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Подберезський Микола Кіндратович,
Харківський державний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди, проректор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський державний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди, професор
кафедри загальної педагогіки;
кандидат педагогічних наук, професор
Сипченко Валерій Іванович,
Слов‘янський державний педагогічний
університет, завідувач кафедри педагогіки.
Провідна установа Вінницький державний педагогічний університет ім.Михайла Коцюбинського, кафедра педагогіки, Міні-с-тер-ство освіти і на-у-ки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “ 31” березня 2004 року о 12.00 годині на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради Д64.053.04 у Харківському державному педагогічному універ-ситеті ім. Г.С. Сковороди за адресою 61002, м. Харків, вул. Артема 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного пе-да-го-гічного університету ім. Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 214 В).
Автореферат розісланий “_28_” __лютий___ 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дмитренко Т.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Сучасний стан українського сус--пільства визначається переломним характером та динамізмом, що при-зво-дить до трансформування не тільки економічних підвалин, але й системи ду-хов-них цінностей. У цих умовах виникає необхідність виховання особистості, здат-ної не тільки на репродуктивну діяльність, але й на прийняття нестандартних рі-шень, постійного самовиховання, самовдосконалення та саморозвитку, тобто осо-бистості творчої. Ця проблема ще більше актуалізується, коли мова йде про осо-бистість майбутнього вчителя, котрий в певній мірі забезпечує формування інте-лектуального потенціалу нації, адже лише творча особистість педагога в змо-зі розвивати творчі здібності у школярів, готувати їх до самостійного вирі-шен-ня життєвих проблем.
Розвиток сучасної педагогіки характеризується підвищеною увагою до вну-трішнього потенціалу людини, створенням освітнього середовища, що сприяє творчому саморозвитку особистості. Існуюча в системі вищої педа-го-гіч-ної освіти гостра потреба в підготовці інтелектуальних, ініціативних фахівців з роз-виненим творчим мисленням супроводжується зростаючою незадоволеністю осві-тнім процесом, який не приділяє належної уваги самостійній активності сту-дентів у розвитку професійно-важливих якостей і здібностей. У той же час, ефе-ктивність майбутньої професійно-педагогічної діяльності студента залежить не тільки від набутих у ВНЗ професійних знань і умінь, але і від рівня сфо-рмо-ва-ності здатності до подальшого професійно-творчого саморозвитку.
Аналіз досліджуваної проблеми вимагає теоретико-методологічного осми-слен-ня поняття “професійно-творчий саморозвиток особистості” відповідно до осо-бистісно-орієнтованої спрямованості освіти. Базовими для розробки дос-лі-д-жу-ваної проблеми є роботи про загальні закономірності педагогічного процесу у вищій школі, моделі особистості майбутнього фахівця-педагога, відповідні тех-нології навчання та виховання (Л.І.Анциферова, С.І.Архангельський, Ю.К.Бабанський, Є.С.Барбіна, В.М. Гри-ньо-ва, О.А.Дубасенюк, В.І.Євдокимов, М.Б.Євтух, І.А.Зязюн, Н.О.Киричук, Є.О.Климов, Л.В.Кон-дра-шо-ва, В.М.Косирєв, О.М.Леонтьєв, В.І.Луговий, Л.Н.Макарова, В.С.Малявко, О.Г.Мо-роз, Л.С.Нечепоренко, О.Г.Пашков, І.П.Підласий, В.А.Семиченко, Н.Ф.Та-лизіна, Н.М.Тарасевич, Т.С.Яценко).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок