Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФIЛОСОФIЯ IСТОРIЇ ЯК СВIТОГЛЯДНА I МЕТОДОЛОГIЧНА ПАРАДИГМА

ФIЛОСОФIЯ IСТОРIЇ ЯК СВIТОГЛЯДНА I МЕТОДОЛОГIЧНА ПАРАДИГМА

Назва:
ФIЛОСОФIЯ IСТОРIЇ ЯК СВIТОГЛЯДНА I МЕТОДОЛОГIЧНА ПАРАДИГМА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,78 KB
Завантажень:
66
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
КИЇВСЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
На правах рукопису
УДК 1 /01/ + 930.1
ДИМИТРОВА Людмила Михайлiвна
ФIЛОСОФIЯ IСТОРIЇ ЯК СВIТОГЛЯДНА I МЕТОДОЛОГIЧНА ПАРАДИГМА
09.00.03 - соцiальна фiлософiя та філософія історії
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фiлософських наук
Київ – 1998


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Нацiональному технiчному унiверситетi України /КПI/.Науковий консультант – доктор філософських наук, професор НОВІКОВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ, завідувач кафедри філософії
НТУУ /КПІ/.
Офіційні опоненти - доктор філософських наук, професор БОЙЧЕНКО
ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, провідний науковий співробітник
Інституту філософії НАН України.
-
доктор філософських наук, професор ГОРСЬКИЙ ВІЛЕН
-
СЕРГІЙОВИЧ,завідувач кафедри філософії Києво-Мо-
гилянської академії.
-
доктор філософських наук, професор БОНДАРЧУК ІННА
АНАТОЛІЇВНА, завідувач кафедри філософії Київського
лінгвістичного університету
Провiдна установа - Нацiональний педагогiчний унiверситет iм. М.Драгоманова,.
кафедра філософії
Захист вiдбудеться 26 жовтня 1998 року о 14.00 на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 01.01.37 по захисту дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора /кандидата/ фiлософських наук у Київському унiверситетi iменi Тараса Шевченка /252017, м.Київ, вул.Володимирiвська, 60, ауд.328/.
Автореферат розiсланий " " вересня 1998 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради, П.І. СКРИПКА
професор ,


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦIЇ
А К Т У А Л Ь Н I С Т Ь Т Е М И Д О С Л I Д Ж Е Н Н Я. Кiнець двадцятого столiття, його останнi роки спiвпали з глибинними змiнами глобального характеру, переломними подiями практично у всiх регiонах планети. Бурхливим соцiальним життям на перший план висунутi кардинальнi питання, що стосуються вже самої проблеми виживання та можливостей подальшого iснування людства.
На рiвнях як буденної, так i теоретичної свiдомостi останнiм часом особливо гостро постають вкрай песимiстичнi, подекуди навiть есхатологiчнi настрої та апокалiптичнi очiкування, якi вiдбивають в повнiй мiрi загальний кризовий стан, що набув планетарного масштабу.
Розпад СРСР не мiг не справити вирiшального впливу на геополiтичнi процеси в усьому свiтi, а поява на його теренах нових держав зi сформованою десятилiттями тоталiтаризму суспiльною свiдомiстю i фатальною iсторичною та духовною спадщиною, а також новiтнiми складнощами, проблемами стали очевидним фактом.
В цьому контекстi iсторична участь, мiсце та доля України в процесi, що розгорнувся на євразiйських просторах, набуває все бiльш актуального та доленосного звучання для майбутнього не тiльки нашої країни, але, наразi, i всього людства.
Вимоги сучасного моменту - це адекватна орiєнтацiя в умовах нової iсторичної i геополiтичної реальностi, яка, хоча i розвивалася латентно згiдно логiцi iсторiї, але все ж таки виявилася деякою мiрою несподiваною.
Цим пояснюється те, чому саме зараз вкрай актуалiзувалася проблема не тiльки iнтерпретацiї нових iсторичних реалiй в руслi сучасної iсторiософської свiтоглядної та методологiчної парадигми, а й необхiднiсть з її позицiй прогнозування ходу та спрямованостi вiрогiдного розгортання подальшого процесу українського державотворення та передбачення як позитивних, так i негативних його наслiдкiв.
Багатоманiтнiсть, а нерiдко i полярнiсть фiлософських iнтерпретацiй iсторичного процесу протягом багатовiкового формування фiлософського пiдходу до осягнення iсторичної реальностi, до проблем минулого, сучасного та майбутнього, є вражаючою. Фiксуючи наявнiсть навiть у пересiчної людини власного, своєрiдного сприйняття сутностi iсторичних подiй на рiвнi iндивiдуальної свiдомостi, тим бiльший iнтерес викликає наукове, професiйне розумiння цiєї проблематики фахiвцями: соцiологами, фiлософами, iсториками, психологами, антропологами, етнологами тощо.
Накопичений досвiд людства та величезний науковий матерiал репрезентують полярне розмаїття поглядiв та пiдходiв до iсторiософської проблематики. В загальнiй картинi iсторичного буття людства мають мiсце як iдентичнi або ж подiбнi погляди на фiлософiю iсторiї рiзних мислителiв, так i взаємвиключнi, дiаметрально протилежнi.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: ФIЛОСОФIЯ IСТОРIЇ ЯК СВIТОГЛЯДНА I МЕТОДОЛОГIЧНА ПАРАДИГМА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок