Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРАМАТИЧНА ТА ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ СИСТЕМІ

Загрузка...

ГРАМАТИЧНА ТА ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ СИСТЕМІ

Назва:
ГРАМАТИЧНА ТА ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ СИСТЕМІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,30 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
СУХАРИНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
УДК 811.161.2
ГРАМАТИЧНА ТА ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА
УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ СИСТЕМІ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.
Науковий керівник – | доктор філологічних наук, професор
Пещак Марія Михайлівна,
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Офіційні опоненти – |
доктор філологічних наук, професор
Полюга Лев Михайлович,
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
провідний науковий співробітник;
кандидат філологічних наук, доцент
Гнатюк Ірина Святославівна,
Інститут української мови НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа – | Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кафедра сучасної української мови
Захист відбудеться „28” жовтня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.172.01 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, ).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.
Автореферат розіслано „27” вересня 2003 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор філологічних наук, професор Н.Г. Озерова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Серед важливих проблем сучасної лінгвістики, зумовлених необ-хід-ністю когнітивно орієнтованого опрацювання природномовної інфор-ма-ції, до актуаль-них нале-жать зав-дан-ня, пов’язані з отриманням комплексної па-ра--мет-ризації слів як цен--траль--них одиниць мови. Лінгвістичне забез-печення інтелек-туальних ін-фор--ма-ційних систем вима-гає від мово--знав-ців виконання поставлених зав-дань на формаль-ному рівні з адекват-ним ураху-ванням па-ра-метрів гра-ма-тич-ної та лексичної семантики. Обраний нами підхід, основою якого є комплексне комп’ютерне моделювання лінг--віс-тич-них явищ для виявлення формальних (граматична семантика) та змістових (лексична семантика) ха-ракте-ристик мовних одиниць, застосовано до лексико-граматичного класу дієслів сучасної україн-сь-кої мови.
Вивченню дієслова як частини мови присвячено чимало ґрунтовних робіт, серед яких від-зна-чи-мо праці відомих вітчизняних (О.О. Потебня, В.М. Русанівсь-кий, М.М. Пещак, О.О. Тараненко, І.Р. Вихованець, М.П. Кочерган, А.П. Загнітко, Ф.С. Бацевич, О.М. Со--ко--лов та ін.) та зарубіжних (Корнеліус ван дер Хейде, У. Чейф, Ф. Данеш, Ю.Д. Ап--ресян, О.С. Ахмано-ва, Л.М. Васильєв, І.І. Мещанінов, Е.В. Кузнєцова, Н.Ю. Шведова та ін.) лінгвістів. Проте, незва-жаючи на знач-ні досяг-нен-ня, результати біль-шості цих до-слід-жень важко адап-тувати до безпосеред-ньо-го засто--су--вання в інформаційних техно-логіях.
Викладене визначає актуальність дисертаційної роботи – створення комп-лекс-ної ін-формаційно-лексикографічної моделі українського дієслова та здійснення на її основі ефектив-ної лінгвістичної параметризації граматичної та лексичної семантики дієслівної лексики. Досі такого дослідження граматичних та лекси-ко-се-ман-тичних пара-мет-рів україн-ського дієслова, репрезен-то-ваних лексико-гра-фіч-ною системою та повним обсягом акаде-міч-но-го тлу-мач-но-го Словника україн-ської мови в 11-ти томах (К., 1970 – 80) (далі – СУМ), не здійснювалося.
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Результати ди-сертації одер-жа-но в процесі вико-нання загальнодер-жав-ної та ві-дом--чої тематики науково-дос-лід-них робіт і рі-шень Уряду України, а саме: 1) наукових тем Українського мовно-інфор-ма-цій-но-го фонду НАН Укра-їни „Україномовні лексикографічні системи” (4.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ГРАМАТИЧНА ТА ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ СИСТЕМІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок