Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

Загрузка...

ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939) / сторінка 10

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,53 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Під-руч-ники побудовані на між- і внутріпредметних взаємозв’язках, вони спри-яли утвердженню української мови, формуванню національної са-мо-сві-до-мості шкільної молоді. Запропонований письменниками – педагогами ме-то-д ук-ла-дан-ня навчальної лі-те-ра-тури, зміст були використані іншими авторами під-руч-ни-ків для шкіл Закарпаття міжвоєнного періоду. Досвід написання під-руч-ни-ків письменниками-педагогами може бути використаний при напи-санні су-час-них підручників.
5. Дослідження виявило заслуги письменників-педагогів у про-фе-с-ій-ній під-готовці молодих письменників Закарпаття Ю. Боршоша-Ку-м?ят-сь-кого, О. Мар-куша, Ю. Станинця, Зореслава (С. Сабола), Й. Жупана, Ф. По-туш-ня-ка, Ю. Шерегія, В. Діянича, М. Рішка, Марка Ба-раболі (І. Рознійчука), Ми-ко-лаї Бо-жук, В. Ґренджі-Донського та ін. Аналіз педа-го-гіч--них методів, форм та засобів, якими користувалися письменники-пе-да-го-ги у ро-боті з літературно обдарованою молоддю, дозволив сфор--му-лювати своєрідну педагогічну систему професійної підготовки літераторів. В її основу покладено: а) морально-ду-ховне, естетичне і національне виховання; б) поглиблене ви-вчен-ня теорії лі-тератури; в) індивідуальна робота з обдарованими дітьми та юна-цтвом; г) ме-тоди заохочення молоді до творчої роботи; д) пропаганда творчого до-роб-ку молодих літераторів на сторінках друкованих видань і критична оцінка тво-рів; ж) залучення талантів до активного культурно-освітнього життя.
6. У процесі дослідження встановлено, що В. Бірчак, В. Пачовський, Ма-рій--ка Підгірянка, І. Пань-кевич були активістами у створенні та діяльності то--вариства “Просвіта”, Педагогічного товариства, Пласту, Товариства ук-ра-їн--ських пись-менників та журналістів. Вони редагували видання “Прос-ві-ти”, ча--сописи, газети, залучали до роботи в них провідних українських та чехо-сло--вацьких педагогів і вчених, політичних і культурно-громадських діячів, пуб--лікували власні педагогічні та наукові праці, літературні твори, лі-те-ра-ту-ро-знавчі статті. Завдяки їм та творчій інтелігенції краю часописи “Під-кар-пат-ська Русь”, “Учи-тель”, “Українське слово”, Наукові записки то-ва-риства “Про-світа” пропагували передову педагогічну думку. І. Панькевич був пер-шим ре-дак-тором україномовного дитячого журналу на Закарпатті “Ві-но-чок”.
7. Аналіз літературної, літературно-критичної та наукової спадщини В. Бір--чака, В. Пачовського, Марійки Підгірянки та І. Панькевича доводить, що пись--менники-педагоги направили власну творчу енергію в русло педагогіки. По-еми і лірика В. Пачовського, повісті та оповідання В. Бірчака, поезії і дра-ми Марійки Підгірянки, педагогічні, літературно-критичні та наукові статті І. Панькевича мають освітнє спрямування, зба-га-чують педагогічну тематику української літератури. Твори письменників-пе-да-гогів друкувалися на сторінках підручників і посібників 20–30 років, стали ді-йовими засобами у навчально–виховному процесі та позашкільній освіті. Вони відповідають на-леж-ним ідейно-художнім вимогам і можуть використовуватися в сучасній на-вчальній літературі.
8. На сучасному етапі українського державотворення, духовного від-ро-джен-ня української нації популяризація педагогічної, наукової і літературної спад-щини В. Бірчака, В. Пачовського, Марійки Підгірянки та І. Панькевича спри-ятиме розв’язанню актуальних педагогічних проблем, як-от: а) фор-му-ван-ня національно свідомого громадянина в умовах навчання в багато-ступеневій школі; б) усвідомлення ролі рідної мови, лі-тератури та історії в житті окремої людини і консолідації на цій основі нації; в) формування змісту навчальних ди-сциплін на засадах між- та внутріпредметних вза-ємо-зв’язків, мо-рального, естетичного, фізичного і трудового виховання. Літе-ра-турні твори В. Бірчака, В. Пачовського можуть бути використані при укладанні нових під-ручників з української літератури для середньої школи, а поезії Марійки Під-гірянки – для початкової школи. Педагогічний досвід, погляди на освіту та виховання письменників-педагогів можуть творчо використовуватись у реформуванні су-часної освіти, а також при підготовці студентів педагогічних вузів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок