Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

Загрузка...

ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939) / сторінка 5

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,53 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Чимало емігрантів, особливо російського походження, сповідували русофільські ідеї. Водночас більшість освітян відстоювала право україн-ців на національну ос-віту й культуру. Названі протиріччя служили приводом до розбра-ту і че-хі-зації: чеські урядовці позбавляли провідників української національної ідеї права викладати.
За такої ситуації особлива роль у становленні українського шкільництва на Закарпатті нале-жить письменникам-педагогам. Випускники Віденського (В. Пачовський, І. Пань--кевич), Львівського (В. Бірчак) університетів, Львівської вчительської семінарії (Ма---рійка Підгірянка), вони внесли в шкільництво передові методи австрійської, швейцарської, німецької і польської освіти. На той час вже були вони ав-торами на-вчаль--ної та художньої літератури, наукових праць. І. Панькевич очо-лив мовний відділ крайового Шкільного реферату (1920), В. Бірчак працював інспектором від-ділу. Педагоги брали активну участь в організації системи ос-віти на Закарпатті, курсів ук-ра--їн-ської мови і літератури для вчителів, ук-ла-да-ли методичну лі--те-ра-ту-ру, створювали підручники. В. Па-човський організовував гімназійну ос-ві-ту в південних, найбільш змадяризованих, районах краю, ви-кла-дав у Берегівській гімназії. Марійка Підгірянка була се-ред фун-да-то-рів почат-кової школи краю. Важливу роль у ста-нов-лен-ні нової освіти відіграла створена за участю письменників-педагогів пе-даго-гіч-на пе-рі-о-ди-ка (“Учитель”, “Підкарпатська Русь”, “Ук-раїнське слово”, “Ві-но-чок”), Педаго-гічне товариство, Пласт, Про-сві-та, Това-ри-ст-во ук-раїнських письменників та журналістів, Руський театр в Ужгороді.
Педагогічна та культурно-освітня діяльність письменників педагогів спри-яла утвердженню української національної ідеї. Русофіли й русинофіли за підтримки чеських чиновників протистояли про-це-су українізації шко-ли, нав’язували підручники російською мовою. І. Панькевича й В. Бірчака у 1924 р. безпідставно звільнили з посад у шкільному рефераті . У період чехізації школи було звільнено і виселено за межі Чехословаччини десятки передових ук-раїнських педагогів, серед них Ма-рійку Підгірянку (1929) і В. Пачовського (1930). Однак процес формування української шко-ли на той от-римав підтримку педагогічної і культурної гро-мад-ськості, політичних пар-тій. За-вдя-ки об’єд-наним зусиллям українська мова стала мовою на-вчання.
Педагогічні погляди письменників-педагогів відповідали передовій думці свого часу, були втіленням ідеї єдності навчання та націо-нального виховання. Педагогічне покликання ці діячі вбачали у формуванні націо-нальної освіти, прилученні дітей до ук-раїнської культурної традиції. Вони були прихиль-никами поєднання академічної освіти в гімназіях з педа-гогічними інно-ваціями, на-род-ною педагогікою, виступали проти формалізму і лібералізму в на-вчально-виховному процесі, боролися за свідоме опану-вання знань. Ці пе-да-го-ги орієнтувались на ідеї К. Ушинського (національне вихо-вання), О. Дух-новича (народна педагогіка), Г. Кершенштайнера (тру-дова школа), Л. Баттіса і В. Фадруса (краєзнавство), Ф. Фребеля (дошкільне виховання). Педагогічні по-гляди письменників-педагогів спрямовані на постаті вчи-те-ля й учня як спів-учасників навчально-виховного процесу. Вчителями, на їх думку, можуть ста-вати лише люди за по-кли-кан-ням, відповідною освітою, творчі, високо-еру-до-вані, національно свідомі, а не випадкові особи чи прихильники певного по-літичного курсу, як це мало місце в тодішньому шкільництві Закарпаття. Завдання вчителя – сприяти ро-зу-мо-вому, естетичному та фізичному вихо-ванню молоді. В. Бірчак, В. Па-чов-ський, І. Панькевич були серед ак-ти-ві-стів пластового руху, зуміли органічно поєднати у ньому фізичний розвиток ді-тей з національно-патріотичним і естетичним вихованням.
У цілому процес формування української національної школи в умовах Че-хо-словаччини завдяки об’єднаним зусиллям місцевих патріотичних сил та по-лі-тич-ної еміграції з України відбувся, що дозволило остаточно реалізувати ук-ра-їн-ську національну ідею в освіті у період Карпатської України (1938-1939 рр.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок