Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТВОРЧІСТЬ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТОЛІТТЯ (РЕЦЕПЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ)

ТВОРЧІСТЬ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТОЛІТТЯ (РЕЦЕПЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ)

Назва:
ТВОРЧІСТЬ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТОЛІТТЯ (РЕЦЕПЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,52 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИ
МИРА ГНАТЮКА


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ЧИКИРИС НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
УДК 82.091
ТВОРЧІСТЬ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТОЛІТТЯ
(РЕЦЕПЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ)
10.01.05 – порівняльне літературознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Тернопіль-2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі світової літератури та французької мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Матвіїшин Володимир Григорович,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри світової літератури
й французької мови
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор
Веретюк Оксана Михайлівна,
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка,
професор кафедри теорії літератури,
порівняльного літературознавства та журналістики
 
– кандидат філологічних наук, доцент
Шалата Олег Михайлович,
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка,
доцент кафедри методики викладання іноземних мов
Провідна установа – Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України,
кафедра теорії літератури та порівняльного
літературознавства
Захист відбудеться “28” березня 2005 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 при Тернопільському національному педагогічному універси-теті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2).
Автореферат розісланий 27 лютого 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М. Б. Лановик


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність. Вивчення літературного процесу передбачає розгляд художніх особ--ли-востей національних літератур та дослідження їх участі у міжлітературному спіл--куван-ні, результатом якого є літературне взаємозбагачення. Міжлітературна взаємо---дія виявляється передусім через рецепцію красним письменством однієї країни твор--чос-ті представників інших літератур.
Хоч українсько-американські літературні зв’язки мають багатолітню історію, од-нак вони, порівняно з українсько-слов’янськими, меншою мірою привертали увагу дос-лід-ників, залишаючись на периферії порівняльного літературознавства. Таким чином, до-слід-ження проблеми „Творчість Ернеста Хемінгуея в українському літератур-ному про--цесі ХХ століття (рецепція і типологія)” є актуальним, оскільки дозволить збагати-ти літературну компаративістику новими знаннями в галузі міжліте-ра-турних зв’язків.
Питання рецепції творчості Е.Хемінгуея до сьогодні вивчалося українським літера-ту-ро-знавством досить фрагментарно. Першими спробами з’ясувати особливості сприй--няття творчості Е.Хемінгуея українською літературою стали статті А.Кондратю-ка (1969), який розглянув загальний стан у галузі перекладу творів прозаїка, та Р.До-цен-ка (1971), який дійшов висновку про відставання у сприйнятті доробку Е.Хе-мін-гуея. Наступний крок у вивченні рецепції був здійснений лише у 1989 році Т.Дени-со-вою. Від поперед-ни-ків, що висвітлювали лише один аспект рецеп-ції, її статтю відріз-няв ком-плекс-ний аналіз наукової проблеми. Дослідниця вказала на особливості сприй-нят-тя твор--чості Е.Хемінгуея в Україні в 60-х роках ХХ століття, від-зна-чи-ла хе-мін-гуеївсь-кий бум, а також ознайомила читачів із критичною рецепцією та перекладами.
Доробок українського літературознавства з рецепції творчості Е.Хемінгуея укра-їн---сь-ким літературним процесом, по суті, вичерпується трьома згаданими статтями, що свідчить про наукову необхідність спеціального вивчення цієї проблеми. На актуаль-ність нового її дослідження вказує і той факт, що історичні умови для поглибленого нау-ко-во-го аналізу склалися лише в останнє десятиліття.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: ТВОРЧІСТЬ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТОЛІТТЯ (РЕЦЕПЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок