Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,44 KB
Завантажень:
235
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
ФОМЕНКО Катерина Миколаївна
УДК 37.037
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ДУХОВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
13.00.07 – теорія і методика виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ - 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: - член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Шевченко Галина Павлівна, завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, директор Інституту духовного розвитку людини.
Офіційні опоненти: - доктор педагогічних наук, професор
Алфімов Валентин Миколайович,
директор ліцею при Донецькому національному
університеті,
декан факультету перепідготовки і підвищення
кваліфікації педагогічних працівників ДНУ;
- кандидат педагогічних наук, доцент
Виговська Ольга Іванівна,
головний редактор журналу
“Директор школи, ліцею, гімназії”.
Провідна установа: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України, кафедра загальної педагогіки, м. Харків.
Захист відбудеться 23 грудня 2004 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.
Автореферат розісланий 22 листопада 2004 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А. О. Андрющук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Глобальні зміни, що відбулися за останнє десятиріччя в нашій державі, значно загострили проблеми виховання духовності шкільної молоді. Пострадянське суспільство поки що не виробило нової системи ціннісних орієнтацій, що негати-вно впливає на світоглядні позиції школярів, їх ідеали, потреби, інте-реси. Тому педагогічна наука все більше звертається до пошуку прин-ципово нових підходів, шляхів, засобів виховання у підростаючих по-колінь загальнолюдських, національних цінностей та духовних орієн-тирів.
Психолого-педагогічною наукою визначено, що основи духо-вного розвитку особистості закладаються в дитинстві. Саме в шкіль-ному віці відбувається становлення основних особистісних механізмів та утворень, на підставі яких формується самосвідомість та духовні якості людини. У цьому віці важливо закласти "код" високої духовно-сті, тобто те підґрунтя, на якому буде розвиватися та вдосконалюва-тися духовна сфера особистості на наступних етапах її життя. Тому не випадково в останні роки в педагогічній науці формується нова пара-дигма освіти й виховання, спрямована на створення педагогічних умов, сприятливих для саморозвитку, самоствердження, самобудівни-цтва особистості, її духовної самореалізації.
Проблема духовного розвитку особистості досить багатоаспе-ктна. Значну увагу їй приділено в працях вітчизняних та зарубіжних вчених.
В історії педагогічної думки набувають особливої актуальнос-ті питання розвитку духовних здібностей людини (Аристотель, Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо, Л. Феєрбах, І. Кант, Г. Гегель).
Проблема духовності як складової частини національної сис-теми виховання розглядається в працях видатних вітчизняних філо-софів, істориків, педагогів, державних діячів (П. Могила, Г. Сковоро-да, М. Драгоманов, М. Костомаров, М. Грушевський, В. Винниченко та ін.).
Філософське обґрунтування проблеми духовності, духовної самореалізації є в працях провідних філософів та культурологів, а са-ме: Т. Адуло, В. Баранівського, Л. Буєвої, В. Діденко, А. Комарової, С. Кримського, В. Ксенофонтова, Д. Лихачева, С. Пролеєва, П. Симонова, В. Стрелкової, В. Федотової, П. Щербаня та ін.
Важливі питання духовного саморозвитку особистості висту-пають об'єктом дослідження філософів (М.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок