Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої в нематичних рідких кристалах хіральними ариліденпохідними деяких амінів та (+)-ізоментону

Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої в нематичних рідких кристалах хіральними ариліденпохідними деяких амінів та (+)-ізоментону

Назва:
Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої в нематичних рідких кристалах хіральними ариліденпохідними деяких амінів та (+)-ізоментону
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,90 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Згідно отриманим результатам, внутрішнє обертання в цій моде
льній мо-ле-ку-лі відносно зв


Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Школьнікова НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
УДК 544.252.22+544.252.24:544.258
Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої
в нематичних рідких кристалах хіральними ариліденпохідними
деяких амінів та (+)-ізоментону
02.00.04 – фізична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
ХАРКІВ-2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі сегнетоелектричних рідких кристалів
Інституту монокристалів Національної Академії Наук України (Харків)
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор
Кутуля Лідія Антонівна
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
професор кафедри функціонального матеріалознавства
Офіційні опоненти доктор хімічних наук, професор
Холін Юрій Валентинович
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
завідувач кафедри технічної хімії
кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник
Яремчук Галина Григорівна
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України, м. Київ
старший науковий співробітник
Провідна установа Фізико-хімічний інститут
ім.О.В. Богатського НАН України,
відділ каталізу та відділ молекулярної будови, м. Одеса
Захист відбудиться “16” січня 2004 р. о 16 годині в ауд. 7-80 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4)
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (Україна, 61077,
м. Харків, пл. Свободи, 4)
Автореферат розісланий “ 4 ” грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чепелєва Л.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Незвичайне різноманіття фізичних ефектів у рідких кри-сталах (РК) багато десятиліть приваблює як дослідників, так і інже-нерів – роз-робників індикаторних приладів різного типу. На сучасному етапі РК систе-ми з індукованою хіральними домішками (ХД) спіраль-ною надмоле-ку-ляр--ною струк-ту-рою займають усе більш міцні позиції як функціо-нальні мате-ріа-ли для створення новітніх пристроїв РК оптоелектроніки, швид-кісних моду-ля-торів світлових пото-ків, світлоклапанів для комунікаційних систем, кольо-ро-вих фільтрів для дис-плеїв.
З розвитком дисплейних технологій, основаних на використанні електро-оп-тичних ефектів в нематичних РК (НРК), допірованих хіра-льни-ми сполука-ми, все акту-аль-нішим стає дослідження температурної за-леж-ності кроку індуко-ва-ної спі-ра-лі, встановлення за-кономірностей її зміни при варію-ванні природи компо-нен-тів, а та-кож мож-ли-востей прогнозу-ван-ня характеру цієї залеж-но-сті, необхідного для реалізації конк-ретних фі-зич-них ефектів. Засто-су-вання РК мате-ріа-лів для різ-них функ--ціональних задач потребують різного типу температурного градієнту кро-ку спі-ралі dP/dT 0 або dP/dT > 0. Останнім часом особливої акту-аль-ності набуло створення систем з температурно-незалежним кроком спіралі (dP/dT 0), необ-хід-них для розробки засобів відоб-ра-жен-ня інформації ново-го по-ко-ління з влас-ною пам'яттю на основі текстурних переходів в індуко-ваних холес-терич-них РК (ХРК) з селективним відбиттям світла у видимому діапазоні спектру.
Незважаючи на інтенсивні дослідження індукованих ХРК протягом ос-тан-ніх 30 – 35 років та накопичений великий експеримента-ль-ний матеріал щодо закручу-ючих властивостей ХД різних класів, система-тич-ному вивченню температурних залежностей кроку спіралі і їх-ньо-го зв'язку з моле-ку-лярною струк-турою компо-нен--тів таких систем практично не приділялося уваги. З'ясування та-ко-го зв'язку і ви-роб-лення підходів до спрямованого створення індукованих ХРК ком-позитів із заданим типом і кількісними характеристиками температурної за-леж--ності кроку спіралі залишаються актуальною задачею фізичної хімії РК матеріалів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої в нематичних рідких кристалах хіральними ариліденпохідними деяких амінів та (+)-ізоментону

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок