Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ХРИСТИЯНСТВО В РАННЬОВIЗАНТIЙСЬКОМУ ХЕРСОНЕСI (ЗА КУЛЬТОВИМИ ПАМ’ЯТКАМИ)

ХРИСТИЯНСТВО В РАННЬОВIЗАНТIЙСЬКОМУ ХЕРСОНЕСI (ЗА КУЛЬТОВИМИ ПАМ’ЯТКАМИ)

Назва:
ХРИСТИЯНСТВО В РАННЬОВIЗАНТIЙСЬКОМУ ХЕРСОНЕСI (ЗА КУЛЬТОВИМИ ПАМ’ЯТКАМИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,09 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА iм. А.КРИМСЬКОГО
ЗАВАДСЬКА IРИНА АНАТОЛIЇВНА
УДК 94 (100) + 26/28 : 246/247 (477.75)
ХРИСТИЯНСТВО В РАННЬОВIЗАНТIЙСЬКОМУ ХЕРСОНЕСI
(ЗА КУЛЬТОВИМИ ПАМ’ЯТКАМИ)
Спецiальнiсть - 07.00.02 - Всесвiтня iсторiя
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата iсторичних наук
Київ - 2000
Дисертацiєю є рукопис.
Роботу виконано на кафедрi iсторiї стародавнього свiту та середнiх вiкiв Сiмферопольського державного унiверситету Мiносвiти України (нинi Таврiйський нацiональний унiверситет iм. В.I.Вернадського)
Науковий керiвник доктор iсторичних наук, доцент
АЙБАБIН ОЛЕКСАНДР IЛЛIЧ,
Таврiйський нацiональний унiверситет,
доцент кафедри iсторiї стародавнього свiту
та середнiх вiкiв
Офiцiйнi опоненти: доктор iсторичних наук, доцент
СОРОЧАН СЕРГIЙ БОРИСОВИЧ,
Харкiвський державний унiверситет,
доцент кафедри iсторiї стародавнього свiту
та середнiх вiкiв
доктор iсторичних наук
IВАКIН ГЛIБ ЮРIЙОВИЧ,
Iнститут археологiї НАН України,
провідний науковий спiвробiтник вiддiлу
археології Києва
Провiдна установа Київський нацiональний унiверситет
iм. Т.Г.Шевченка, кафедра iсторiї
стародавнього свiту та середнiх вiкiв
Захист вiдбудеться 20 вересня 2000 р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.174.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацiй при Iнститутi сходознавства iм. А.Кримського НАН України за адресою: 252001, м. Київ, вул. Грушевського, 4.
З дисертацiєю можна ознайомитися в науковiй бiблiотецi Iнституту сходознавства iм. А.Кримського НАН України за адресою: 252001, м. Київ, вул. Грушевського, 4.
Автореферат розiсланий 17 серпня 2000 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради,
кандидат iсторичних наук Бубенок О.Б.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Процес християнiзацiї населення Херсонеса, найбiльшого центру Вiзантiйскої iмперiї у Криму, є одним з головних аспектiв його ранньосередньовiчної iсторiї. Дослiдження етапiв поширення тут християнського вчення має велике значення для глибшого розумiння соцiально-полiтичної та iдеологiчної ситуацiї в той перiод як у самому мiстi, так i на територiї всього Пiвденно-Захiдного Криму, який перебував у сферi його впливу. Проблема, що розглядається, має велике значення ще й тому, що згiдно з письмовою традицiєю саме Херсонес був тим мiсцем, звiдки християнство як державна релiгiя прийшло в Київську Русь.
Нинi, з вiдходом вiд атеїстичної iдеологiї в пiслярадянському українському суспiльствi, змiнюється погляд на мiсце та роль релiгiї в суспiльно-культурному процесi, зростає iнтерес до джерел релiгiйної iсторiї нашого народу. У зв’язку з цим, виникає необхiднiсть в об’єктивному висвiтленнi iсторiї християнства на територiї України, особливо її раннiх етапiв.
До теми християнського Херсонеса в тiй чи iншiй мiрi зверталося багато дослiдникiв iсторiї мiста. Бiльшiсть робiт присвячено окремим питанням даної проблеми, розглянутим на пiдставi аналiзу окремих груп джерел. Найбiльш повно вивченими є письмовi джерела, головним чином, агiографiчна лiтература, яка мiстить вiдомостi з iсторiї початкового етапу проникнення християнства у Херсонес. Критичний аналiз житiй святих єпископiв херсонських подано у творах В.В.Латишева. Головнi положення його дослiджень визнаються сучасними вченими.
Iншу групу джерел, що також часто використовується при вивченнi процесу християнизацiї Херсонеса, становлять матерiали некрополя. Одержанi при його розкопках данi про християнськi поховання зiбранi у роботах М.I.Ростовцева, О.Л.Якобсона, В.Ф.Мещерякова, П.Д.Дiатропова, В.М.Зубаря.
У ходi дослiдження могильника та городища Херсонеса було виявлено ряд епiграфiчних пам’яток ранньохристиянського часу. Вони значно доповнюють вiдомостi про християнiзацiю ранньосередньовiчного Херсонеса. Їх описи та оцiнка увiйшли до праць багатьох дослiдникiв.
Аналiз перелiчених груп джерел є основою робiт з iсторiї проникнення та утвердження християнства у Херсонесi (В.Ф.Мещеряков, П.Д.Дiатропов, В.М.Зубар). Їх автори у своїх концепцiях важливу роль вiдводять також пам’яткам ранньосередньовiчної християнської архiтектури, пов’язуючи з їх появою початок масової християнiзацiї населення мiста.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ХРИСТИЯНСТВО В РАННЬОВIЗАНТIЙСЬКОМУ ХЕРСОНЕСI (ЗА КУЛЬТОВИМИ ПАМ’ЯТКАМИ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок