Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКЕ ВІРШУВАННЯ ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ ХІХ СТОЛІТТЯ

УКРАЇНСЬКЕ ВІРШУВАННЯ ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ ХІХ СТОЛІТТЯ

Назва:
УКРАЇНСЬКЕ ВІРШУВАННЯ ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ ХІХ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,93 KB
Завантажень:
17
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИ
МИРА ГНАТЮКА


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
МАЛЬЦЕВ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ
УДК 821.161.2:801.6„18”
УКРАЇНСЬКЕ ВІРШУВАННЯ
ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ ХІХ СТОЛІТТЯ
10.01.06 – теорія літератури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
ТЕРНОПІЛЬ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
БУНЧУК БОРИС ІВАНОВИЧ,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра української літератури
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор
КОСТЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра теорії літератури
та компаративістики
кандидат філологічних наук, доцент
ПІДПАЛИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Київський славістичний університет,
кафедра теорії літератури і компаративістики
Захист відбудеться 27.09.2007 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К . . у Тернопільському національ-ному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адре-сою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Терно-пільського національного педагогічного університету імені Володи-мира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
Автореферат розісланий .25.08.2007 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Гижий В. Л. 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Перші десятиріччя ХІХ століття – один із найважливіших пе-ріодів в історії нової української поезії. Саме в цей час за-кладалися підва-лини розвитку української віршованої літератури як на жанрово-стильовому, так і на версифікаційному рівнях. Зрозуміло, що не були втрачені і традиції українського віршув-ання ХVІІІ століття, проте зв’язок з поетичними надбаннями попередніх десяти-літь було суттєво по-слаблено. Особливо це помітно щодо форми поетичних творів озна-ченого періоду.
На жаль, українська поетична спадщина першої половини ХІХ сто-ліття ще недостатньо досліджена щодо версифікаційних засобів. До цього часу було проаналізовано лише творчість Т. Шевченка (Г. Сидоренко, Н. Чамата, Н. Костенко та ін.), І. Котлярев-ського (В. Коп-тілов, Б. Бунчук та ін.), українських поетів-романтиків (Н. Чамата, Ф. Колесса та ін.). Проте дослідники віршування цього періоду звертали увагу пере-важно на метрику, частково – на ритміку. Інші версифікаційні рівні (зокрема, строфіка, риму-вання та рими) здебільшого залиша-лися поза увагою.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю появи ґрунтов--ного дослідження української пое-зії перших десятиріч ХІХ століття щодо метрики, ритміки, строфіки та риму-вання, сис-тематизації на-пра-цювань української віршознавчої науки у цій галузі. Відсутність такого до-слідження спричинює нерозу-міння об’єктив-них про-цесів, притаман-них того-часній україн-ській поезії, поверхових та до-статньо не об-ґрунто-ваних, а тому часто й помилкових висновків.
Дисертаційне дослідження виконане як складова частина комп-лексної теми “Загальноукраїнський літературний процес та розвиток національного письменства і фольклору на Буковині: історія, питання теорії, літературної критики і публіцистики”, яку розробляє колектив кафедри української літератури Чернівецького національного універ-ситету ім. Ю.Федьковича.
Мета роботи полягає у з’ясуванні особливостей розвитку укра-їн-ського вірша 1800 – 1839 років щодо метрики, ритміки, строфіки та римування; окресленні спільних та відмінних рис у розвитку україн-ського, польського та російського вірша, їх взаємовпливів.
Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:
– проаналізувати наукову літературу, пов’язану з питанням ви-вчення української версифікації перших десятиріч ХІХ століття;
– здійснити віршознавчий аналіз друкованих україномовних поетич-них творів, написаних у період з 1800 по 1839 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: УКРАЇНСЬКЕ ВІРШУВАННЯ ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ ХІХ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок