Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОМОГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ДОМОГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва:
ДОМОГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,80 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Марець
Оксана Романівна
УДК [330.342.11:330.534:330.567.2] (477)
ДОМОГОСПОДАРСТВО
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Островерх Петро Іванович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Башнянин Григорій Іванович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри економічної теорії;
кандидат економічних наук, доцент
Кульчицький Ярослав Володимирович,
Український державний лісотехнічний університет, декан економічного факультету.
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Захист дисертації відбудеться 1липня 2004 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м.Львів, пр. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Львівського націо-нального університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 29 травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________________ Панчишин С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Перехід від командної до ринкової сис-те-ми принципово змінює роль окремих складових національної економіки та взає-мозв’язки між ними. Важливі структурні зрушення відбуваються у сек-то-рі до-мо-господарств. Зниження реальних доходів населення унаслідок стрім-ко-го зву-ження зайнятості, падіння реальної ціни праці, знецінення заощад-жень у пер-ші роки ринкових перетворень помітно погіршили умови відтво-рен-ня людсь-кого капіталу, негативно позначилися на споживанні і заощадженнях до-мо-гос-подарств. Відновлення зростання вітчизняної еко-но-мі-ки до певної мі-ри активізувало виконання домогосподарствами властивих їм функ-цій. Водно-час економічне піднесення усе ще не забезпечило суттєвого під-ви-щення рівня зай-ня-тості та реальних доходів вітчизняних домо-гос-по-дарств. Крім того, ре-фор-ма податкової системи, сфери пенсій-ного забезпе-чен-ня та деякі інші змі-ни в економічному законо-давст-ві, що відбулися за останні роки, потребують ана-лі-зу з огляду на їхній вплив на життєдіяльність домо-господарств. Це визна-чає актуаль-ність та необхідність дослідження цієї теми.
Питання про місце і роль домогосподарства у національній економіці зав-жди перебували у полі зору дослідників. Окремі його функції досліджували кла-си-ки економічної науки – А.Сміт, Т.Мальтус, Д.Рікардо, К.Маркс, Г.Ґо-сен, А.Маршал, М.Туган-Барановський, Дж.М.Кейнс, А.Пігу та інші.
З перебігом часу інструментарій дослідження домогосподарств видо-змі-нювався. Напрацювання у цій царині вилилися у неокласичну теорію, яку бу-ло розроблено завдяки працям Л.Вальраса, В.Джевонса, А.Маршала, К.Мен-ге-ра, В.Парето, Є.Слуцького, Дж.Гікса. Ідеї цих учених суттєво зба-га-ти-ли інст-ру-мен-тарій дослідження сектору домогосподарств. Помітно розширили го-ри-зон-ти дослідження життєдіяльності домогосподарств праці Ф.Щербини, І.Фі-шера, Ф.Модільяні, М.Фрідмана. Особливі підходи до вивчення деяких функ-цій домогосподарства запропоновано Г.Бекером та неоінститу-ціо-наліс-тами.
Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття економічна наука приділяє знач-ну ува-гу сектору домогосподарств у перехідних економіках. Серед віт-чиз-ня-них дос-лід-ників цієї проблеми варто назвати І.Бондар, С.Злупка, Т.Кир’ян, І.Крюч-ко-ву, А.Колота, Е.Лібанову, М.Лощініна, В.Мандибуру, І.Малого, В.Но-вікова, О.Они-щенка, І.Радіонову, А.Ревенка, С.Реверчука, М.Ша-повала та ін.
Зміни функцій домогосподарств в умовах ринкової трансформації еко-но-мі-ки досліджено у працях зарубіжних учених: Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ДОМОГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок