Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів

Загрузка...

Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів / сторінка 3

Назва:
Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,86 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Рентгеноструктурні дослідження проводились сумісно з д.х.н. О.В.Шишкіним (НТК "Ін-сти-тут мо-нокристалів" НАН України, м. Харків), фармакологічні випро-бу-вання виконано за участю д.м.н., проф. В.В.Полторак і к.б.н., с.н.с. Н.І.Горбенко в Українському НДІ фар-ма-котерапії ендо-кринних захворювань (м. Харків). Автор ви-словлює подяку співробіт-никам ІОХ НАН України (м. Київ) та ІОХ РАН (м. Мос-ква) за реєстрацію ПМР і мас-спектрів та науковому керівнику - к.х.н., с.н.с. Ліпсон В.В. за допомогу, надану при постановці задач і обговоренні одержаних результатів.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було апробовано на науково-прак-тичній конференції "Досягнення сучасної фармації - в медичну прак-тику" (Харків, 1996 р.), на Українській конференції "Хімія азотвмісних гетеро-циклів" (ХАГ-97) (Харків, 1997 р.), на ХVIII Українській конференції з органічної хімії (Дніпропетровськ, 1998 р.), на міжнародній науковій конференції "Орга-нический синтез и комбинаторная химия" (Москва, 1999 р.), на школі молодих вчених "Органическая химия в ХХ веке" (Москва, 2000 р.).
Публікації. Матеріали дисертації викладено у трьох статтях. Окремі резуль-та-ти опублі-ко-вано у тезах вище вказаних конференцій.
Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, п'яти розділів, в яких подано огляд даних літератури, викладено основні результати до-сліджень, проведено їх обго-ворення і наведено експериментальну частину, а також висновків, списку посилань (152 най-ме-ну-вання). Обсяг дисертації 146 сторінок. Ро-бота містить 13 рисунків і 31 таблицю.
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ВЗАЄМОДІЯ 3-АМІНО-1,2,4-ТРИАЗОЛУ ТА ЙОГО 5-ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ З АРОМАТИЧНИМИ НЕНАСИЧЕНИМИ КАРБОНІЛЬНИМИ СПОЛУКАМИ
Циклізації з ефірами заміщених коричних кислот. Дослідження цикло-кон-денсації 3-амі-но-1,2,4-триазолу 1 і його 5-аміно- 2 та 5-трифторметилпохідних 3 з метилцина-матами 4а-л у ДМФА та нітробензолі показало, що реакція є високо-се-лек-тивною і дозволяє одержувати виключно 5-оксотетрагідро-1,2,4-триазоло[1,5-a]пі-ри-мідинові системи 5-7.
Зіставлення часу реакції для різних аміноазолів при проведенні її в ДМФА доз-воляє розташувати аміни за зростанням реакційної здатності у такий ряд: 3<1<2. При взаємодії аміну 1 як з ефіром -хлоркоричної кислоти 8, так і з самою кис-лотою 9, незалежно від використаного розчинника спостерігається відщеплення НCl і утво-рення дигідропродукту 10.
Сполуки 5-7,10 ідентифіковано спектральними методами (ІЧ, ПМР). В ІЧ спек-трах речовин 5-7,10 присутні смуги поглинання, характерні для циклічних амідів ("амід І" 1684-1720 см-1, "амід ІІ" 1520-1596 см-1, та широка смуга 3450-3100 см-1 ). У спектрах ПМР спо-лук 5-7 окрім сигналів ароматичніх протонів і протонів заміс-ників R1, R2 спостерігається резонанс NH-групи (11,4<<13,0 м.д.) та типова АВХ система (6,0<Нх<5,3), (2,9<НАВ<3,4) м.д., яку утворю-ють протони, розташовані у 6 і 7 по-ло-женнях піримідинового кільця. Зсув NH-протону на 2,5-3,5 м.д. у слабкі поля у по-рівнянні зі значеннями, притаманними 4,7-дигідро-1,2,4-три-азо-ло[1,5-a]піри-мі-динам, свідчить про амідний характер NH-групи. Це дозволяє спросту-ва-ти для одер-жаних спо-лук альтернативні 7-оксоструктури, тобто і шлях "б" циклоконденсації.
Дослідження хімічних перетворень на прикладі сполуки 5а показало, що тетра-гідро-три-азоло[1,5-a]піри-мідинони стійкі до гідролізу у кислому водно-спирто-вому середо-вищі, але у луж-них розчинах вони розкладаються з утворенням вихід-ного аміну 1 і солі коричної кислоти. При гідразинолізі 5а спостерігається утворення гідразиду 11, який легко перетворюється на гідра-зон 12 у присутності ацетону. Структуру 12 доведено на підставі рентгеноструктурного досліджен-ня. Бу-дова гідразону 12 є непрямим доказом реалізації шляху "а" у процесі утворення сполуки 5а.
Реакції ариліденпохідних малонової кислоти і кислоти Мельдрума з 3-аміно-1,2,4-три-азо-лом. Конденсація аміну 1 з ариліденмалоновими кислотами 13а,з як у ДМФА, так і у нітро-бензолі призводить до утворення 5-оксопохідних 5а,з.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок