Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів

Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів

Назва:
Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,86 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н.КАРАЗІНА
ШИРОБОКОВА МАРІЯ ГЕОРГІЇВНА
УДК 547.859.1
Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів
02.00.03 - органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Харків - 2001
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Українському науково-дослідному інституті фармакотерапії ендокринних захворювань ім. В.Я.Данилевського МОЗ України
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК - | Кандидат хімічних наук, старший науко-вий співробітник
Ліпсон Вікторія Вікторівна
УкрНДІ фар-мако--тера-пії ендокринних захворю-вань
ім. В.Я.Данилевського, м. Харків, завідувач лабораторії синтезу анти-діабе-тичних сполук
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ - | Доктор хімічних наук, старший науко-вий співробітник
Дяченко Володимир Данилович
Луганський педагогічний університет ім. Т.Шевченка, завідувач кафедри хімії
Кандидат хімічних наук, старший науко-вий співробітник
Колос Надія Миколаївна
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, доцент кафедри органічної хімії
ПРОВІДНА УСТАНОВА - | Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН Україні м. Одеса, відділ молекулярної структури
Захист відбудеться " 23 " березня 2001 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (Україна, 61077, м.Харків, пл.Свободи, 4, ауд.7-80)
З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національ-ного університету ім.В.Н.Каразіна (Україна, 61077, м.Харків, пл.Свободи, 4)
Автореферат розіслано " 7 " лютого 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Логінова Л.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Пошук синтетичних підходів до конденсованих азотвміс-них гетеро-циклів, що містять частково або повністю відновлений ("гідрогенізова-ний") азиновий цикл, по-сі-дає важливе місце в хімії азагетероциклів. Пов'язано це, перш за все, із специ-фічним набором біоло-гічних властивостей, притаманних дигід-роазинам. Так, на-при-клад, дигідропіридини є важливими компонентами окислю-вально-відновних процесів у жи-вих організмах (НАД.Н-НАД+), а ефіри Ган-ча - високоактивні блокатори Са2+-каналів, які про-тягом останніх 20 років успішно засто-совуються у медичній практиці для лікування різних форм гіпертензії. Анелювання азольним циклом частко-во гідрованих піридинових або піримідинових систем не тільки перетворює їх на дигідро-гетеро-ана-логи природних біологічно активних спо-лук - аденіну, гуаніну або відомих синтетичних фарма-цев-тичних препаратів – брон-хо- і вазодилататорів бумепідилу і трапідилу, але й доз-воляє сподіва-тися на розши-рення спектру їх фармакологічної активності.
Більшість способів одержання азолоазинів грунтується на реакціях циклокон-денсації _аміноазолів з карбонільними -біелектрофільними сполуками. Перші ро-боти, присвячені вив-ченню взаємодії 3-аміно-1,2,4-триазолу з -дикетонами, з'яви-ли-ся ще на початку ХХ сторіччя (Bulow C., Haas K, 1909 p.). У них повідомлялося про синтез 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідинів. Частково гідровані похідні цього та інших рядів азоло-азинів протягом тривалого часу залишалися практично недос-лідженими і розглядалися лише як можливі нестійкі інтермедіати у синтезі їх ге-тероароматичних аналогів. В останнє десятиріччя набули цільового розвитку син-тетичні підходи до дигідроазоло-піримідинових систем, почали вивчатись їх будова, хімічні трансфор-ма-ції і біологічна активність. Інтерес до цих сполук обумовлений не тільки їх високою фармаколо-гіч-ною значущістю, але й тим, що вони є ори-гінальними моделями для з'ясування таких питань тео-ре-тичної органічної хімії як таутомерія, конформаційний аналіз частково гідрованих гетероциклів, їх стабіль-ність, особливості електронної будови і хімічні властивості. Дотепер доступність речо-вин цієї групи обмежується незначним набором реакцій. Тому вивчення ме-тодів синтезу і розши-рення кола ре-агентів, що призводять до конденсованих частково гідрованих азолоазинів, а також до-слідження їх хімічних перетворень безумовно є актуальним і доцільним.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок