Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

Загрузка...

економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу / сторінка 10

Назва:
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Такий підхід до ор-га-ні-за-ції регіонального хлібопродуктового підкомплексу сприятиме поступовому під-ви-щенню економічної ефективності галузей та прибутковості виробництва.
висновки
1. Хлібопродуктовий підкомплекс України є базовою сферою економіки, діяльність якого сприяє раціональному використанню ґрунтово-кліматичного, економічного та соціального потенціалу країни. В системно-синергетичному розумінні хлібопродуктовий підкомплекс – це структурована за функціональними, ор-га-ні-за-цій-ни-ми, ресурсними і технологічними ознаками полікомпонентна між-галузева сис-тема взаємопов’язаних підсистем (хлібопекарської, бо-рош-но-мельної промисловості і зерновиробництва), головна мета якої надійне і дос-татнє забезпечення на-се-лення і про-мис-ловості зерном та продуктами його переробки.
2. Структуризація хлібопродуктового підкомплексу розглядається в якості системоутворюючого інтегратора у формуванні господарських та галузевих пропорцій у виробничих сферах підкомплексу з метою гармонізації взаємодії виробників зерна та продуктів його переробки на корпоративних засадах. Це забезпечить підвищення економічної ефективності виробництва внаслідок одержання синергійного ефекту.
3. Економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу передбачає процес формування внутрішньогосподарських, внутрішньогалузевих та міжгалузевих пропорцій, який за мінімальних витрат ресурсів за-без-пе-чує одержання максимального прибутку в умовах балансу внутрішнього потенціалу і факторів зовнішнього середовища, пов-не задоволення потреб в продуктах галузей, що входять до його складу, спри-яє матеріальному добробуту населення, забезпеченню продовольчої та еко-номічної безпеки регіону за умови збереження та відновлення еко-ло-гіч-но-го стану навколишнього середовища. Показниками економічної ефективності струк-туризації є ступені освоєння ринку, продажу конкурентоспроможної продукції, рівні рентабельності, технічного забезпечення та продуктивності праці, а також показники, що характеризують фінансову стійкість та раціональне використання всіх видів ресурсів.
4. Оцінку еко-но-міч-ної ефек-тив-ності підприємств хлібопродуктового під-комплексу пропонується проводити поетапно в ході роботи під-при---ємст-ва як системи. Тому вдосконалено алгоритм оцінки еко-но-міч-ної ефек-тив---ності, де ана-ліз еко-номічних показників здійснюється на кож-но-му етапі ви-роб--ничого цик-лу – цілі підприємства, наявні ресурси, технологічні засоби досягнення ме-ти, виробничий процес, результати виробництва, підведення підсумків. До-дат-ково до загальновживаних показників економічної ефективності ви-роб-ницт-ва доцільно визначати результативність функціонування хлі-бо-про-дук-то-во-го підкомплексу на основі використання узагальнюючого критерію ефек-тив-ності виробництва, рівня використання потенціалу зернової галузі, ко-е-фі-ці-єнтів оп-тимальності виробництва та прибутковості виробленої продукції.
5. Функціонування хлібопродуктового підкомплексу Житомирської об-лас-ті в 2000-2004 рр. характеризувалось спадом ви-робництва. Зокрема ви-роб-ни-чий потенціал хлібопродуктового під-комп-лексу області використовувався на 20-50%. Погіршення фі--нансового становища в підкомплексі су-про-во-джу-валося послабленням господарських зв’язків між підприємствами сировинної і пе-реробної сфери. До-мі-ну-ю-чи-ми ви-робничими структурами в зер-но-ви-роб-ницт-ві залишаються ре-фор-мо-ва-ні сільсь-когосподарській підприємст-ва, а в хлі-бопекарській та бо-рош-но-мель-ній про-мисловості – приватизовані велико-то-вар-ні хлі-бо-за-во-ди та борошномельні під-при-ємст-ва. Од-нак спостерігається тен-денція до зменшення розмірів підприємств і обся-гів ви-роб-леної ни-ми про-дук-ції внас-лідок недосконалої диверсифікації суб’єктів господарювання. Нами вста-новлено, що переважає витратний спосіб ви-роб-ництва, де-централізація, внут-рішня деградація інтеграційних процесів, а структурна побудова під-комп-лексу не відповідає макроекономічному середовищу, що обумовлює не-об-хідність інстру-мен-таль-но-го структурування.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок