Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

Загрузка...

економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу / сторінка 11

Назва:
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

6. Негативні тенденції спаду виробництва посилюються внаслідок дис-про-порцій в каналах реалізації зерна. Основними споживачами зерна як в Ук-ра-їні в цілому, так і в Житомирській області зокрема, в 1990 р. були пе-ре-роб-ні під-приємства (61,9%) та населення (в рахунок оплати праці і громадського хар-чу-вання) – (37,4%). У 2000-2004 рр. структура каналів реалізації змі-ню-єть-ся. Ни-ні близько 58,4% продукції сільськогосподарські підприємства – основні ви-роб-ники зерна – реалізують торговельним посередникам. Високою (23,3%) за-ли-ша-єть-ся частка реалізації зерна в рахунок оплати праці і громадського хар-чу-ван-ня, що негативно позначається як на фінансовому стані сільсь-ко-гос-по-дарсь-ких підприємств (ціна реалізації є нижчою порівняно з іншими ка-на-ла-ми ре-а-лі-за-ції), так і підприємств переробної сфери (закупівельні ціни на си-ро-вину яких зрос-тають). Стимулюючим чинником ефективності гос-по-дарсь-кої діяльності на під-приємствах хлібопродуктового підкомплексу є зас-то-су-ван-ня маркетингового ін-струментарію та венчурного інвестування у від-по-від-них складових струк-тур-них підрозділах підприємств хлібопродуктового підкомплексу.
7. Координація спільної діяльності суттєво підвищує ефективність гос-по-да-рювання, врівноважуючи економічні пропорції. Об’єднання зу-силь шля-хом тех-нічної допомоги доповнює взаємодію та враховує спільні ін-те-ре-си під-при-ємств – учасників. Корпоративна модель хлібопродукто-во-го підкомп-лексу в ло-каль-ному масштабі є по-туж-ним інстру-мен-том для сти-мулювання його розвитку, яка може ма-ти додатковий позитивний прояв завдяки збіль-шен-ню зай-ня--тос-ті та від-ра-ху-вань в бюджетні фонди різ-них рівнів, підвищенню рів-ня оп-ла-ти пра-ці, за-безпеченню стій-кос-ті та кон-ку-рен-то-спро-мож-нос-ті національної економіки. Кор-поративні ви-роб--ни-чі сис--те-ми доз-во-ля-ють кожному підприємству ви-гра-вати від ефек-ту мас-штабу, узгодженості дій, але при цьому зберігається їх ви-роб-ни-ча гнуч--кість та відносна самостійність. Об’єд-нан-ня спри-я--ють пок-ращанню дос-ту-пу усіх учасників до спе-ці-а-лі-зо-ва-ної ін-фор-ма-ції, зміцнюють зв’язки між пос-та-чальниками і споживачами, від-кри-ва-ють можливості для спіль-но-го впро-ва-джен-ня інновацій. Проектну потужність сільськогосподарських та переробних під-приємств – учасників холдингу планують з урахуванням регіонального ви-роб-ничого потенціалу та сукупного попиту на продукцію.
8. Запропоновано створити регіональне організаційне утворення ВАТ “Жи-томирзерно-хол-динг”, яке сприятиме до-сяг-ненню синергійного ефек-ту внас-лідок об’єд-нан-ня капіталів, покращанню загального ме-не-джмен-ту, по-си-лен-ню інтеграційних зв’язків, формуванню єдиної цінової по-лі-ти-ки, зниженню об-сягів виробництва на давальницьких засадах, стабільності рин-ку збуту, зни-жен-ню впли-ву посередницької ланки, впровадженню інновацій та венчурного ка-пі-та-лу, формуванню та дотриманню стандартів якості, під-ви-щен-ню мож-ли-вос-тей вирішення со-ці-аль-них проблем, залученню інвестицій, за-хи-щеності по-зи-цій вітчизняного то-ва-ровиробника на ре-гі-о-наль-но-му рівні. Уз-го-джен-ня дій під-приємств – учасників холдингу (виробників сировини та переробних під-при-ємств) досягатиметься внаслідок за-про-ва-дження еко-номічного механізму спіль-ної участі в управлінні материнською ком-панією (хол-дингом) за ра-ху-нок фор-му-вання і дольового поділу її акціонерного капіталу.
9. Збере-жен-ня негативних тенденцій розвитку хлібопродуктового під-комп-лексу Жи--томирської області потребуватиме додатково на за-ку-пів-лю про-до-вольчого зерна 46,2 млн. грн. Створення ВАТ “Житомир-зер-но-холдинг” сприятиме повному задоволенню потреби в зерні та продуктах його переробки та одержанню чистого прибутку у розмірі 42,0 млн. грн. Ця су-ма, вкла-дена в роз-виток зернової та борошномельної галузей Житомирської області спонукатиме подальший розвиток еко-но-міки ре-гі-о-ну та країни в цілому.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок