Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

Загрузка...

економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу / сторінка 2

Назва:
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Важ-ли-вість розв’язання проблеми дає підстави стверджувати про необхідність поглиблення системних досліджень в цьому напрямі. Дослідження дисертанта стосуються пошуку найбільш дієвих засобів досягнення ринкового оптимуму функціонування різногосподарських суб’єктів в зерновій галузі та одержання синергійного ефекту від струк-туризації на основі створення корпоративних формувань холдингового типу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ція ви-ко-на-на відповідно до тематики наукових досліджень кафедри ме-не-джмен-ту ор-га-ні-зацій Дер-жав-но-го агроекологічного університету (м. Жито-мир) згідно з планом на-у-ко-во-дос-лідних робіт на 2004-2006 рр. за темою: “Розробити і обґрунтувати стратегічні на-прями та пріоритети пореформеного розвитку аграрного сектора північно-за-хідного регіону України” (номер дер-жав-ної реєстрації 0104U008697).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних та практичних аспектів підвищення економічної ефективності хлібопродуктового підкомплексу внас-лідок оптимізації його структури на прикладі підприємств Житомирської об-лас-ті. Від-по-від-но до визначеної мети ви-рі-шу-ва-лись такі теоретико-ме-то-дичні та на-у-ко-во-практичні завдання:
– дослідити економічну сутність категорії структуризації хлібопродуктового підкомплексу, ефективність та фактори, що її визначають;
– виявити особливості розвитку, основні тенденції, структуру та динамічні зміни в хлі-бопродуктовому підкомплексі;
– визначити чинники економічної ефективності виробництва в хлібопродуктовому підкомплексі та їх вплив на кінцеві результати господарської ді-яль-нос-ті;
– вивчити методичні підходи до визначення економічної ефективності виробництва на підприємствах хлібопродуктового підкомплексу;
– дослідити еко-но-міч-ний ме--ха-нізм вза-ємовідносин між виробниками си-ровини та переробними під-при--ємст-вами та шляхи його удосконалення;
– обґрунтувати стратегію зростання ефективності підприємств хлібо-продуктового під-комп-лек-су;
– розробити методичні та практичні підходи до структуризації хлібо-продуктового під-комп-лек-су в контексті змін аграрної економіки.
Об’єктом дослідження є процес формування раціональної струк--тури хлі-бо-продуктового під-комп-лек-су, економічні від-но-сини між суб’єктами господарювання, підви--щен-ня еко-номічної ефек-тивності функціонування хлібопродуктового під-комп-лек-су Житомирської області.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні ас-пек-ти підвищення еко--номічної ефективності структуризації хлібопродуктового підкомплексу на рівні регіонального АПК в Житомирській області.
Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дисертацій-ної роботи є сучасна методологія пізнання, що ґрунтується на системно-си-нер-ге-тич-ному підході до вивчення економічних процесів.
В ході виконання дисертаційної роботи використовувалися наступ-ні методи загальнонаукового дослідження: – абстрактно-ло-гіч-ний – проведені теоретичні узагальнення та сформовані висновки і про-по-зиції; сис-тем-но-си-нер-ге-тич-ний метод – для уточнення структурної сутнос-ті хлібо-продуктового під-комп-лек-су як складної відкритої агропромисло-вої сис-те-ми та побудови проектної структури хлібопродуктового під-комп-лек-су, – соціометричне опитування для вивчення мотиваційного ме-ха-нізму пра-цю-ючих в аграрній сфері.
Галузеві аспекти розвитку підприємств хлібопродуктового підкомплексу вивчались за допомогою наступних методів: мо-но-гра-фічного – при дослідженні ме-ханізму формування та ефективності функ-ці-о-ну-ван-ня суб’єктів хлі-бо-продук-тового підкомплексу аналіз та оцінка виробничої діяльності окремих під-при-ємств, ана-лізу і синтезу – при поділі хлібопродукто-вого під-комплексу у процесі ана--лі-зу на галузі та оцінці сукупного економічного ефекту від господарської діяльності; статистико-еко-но-міч-ного – для аналізу роз-вит-ку аг-ро-про-мис-ло-во-го ви-робництва в динаміці; сис-тем-ного і порівняльного ана-лізу – для оцінки організаційно-ви-роб-ничої струк-ту-ри, яка розглядається як сис-те-ма; економіко-математичного – для аналізу впли-ву витрат ви-роб-ни-чих ре-сурсів на валовий дохід при їх оптимізації.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок