Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

Загрузка...

економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу / сторінка 4

Назва:
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення дисер-таційного дослідження, які отримані в результаті аналізу про-це-сів фор-мування раціональної структури хлібопродуктового під-комп-лек-су в регіо-ні, виявили ди-на-міч-ні зміни в роз-витку підприємств цієї сфери. Практична цін-ність роботи полягає в тому, що уза-галь--нені та доповнені теоретичні ас-пек-ти еко-но-мічної ефективності струк--туризації хлібопродуктового підкомп-лек-су, вдос-коналений підхід до визначення економічних від--носин при виробництві зерна та про-дук-тів з ньо-го; розроблені нап-рями удос--ко-на-лен--ня со-ці-аль-но-економічного ме-ха-ніз-му гос-по-да-рю-ван-ня. Ре-зуль-та-ти методичних та практичних наробок ди-сер-тан-та мо-жуть бу-ти ви-ко-рис-та-ні спеціалістами при визначенні регіональної стра-тегії еко-но-міч-но--го роз-вит-ку хлі-бопродуктового підкомплексу. Все це дасть мож-ли-вість ство--рити в ре-гі-о-ні потужний конкурентоспроможний хлібопродуктовий під-комп-лекс.
Результати досліджень можуть бути ви-користані при розробці регіональ--них програм комплексного розвитку територій, прогнозуванні рів-ня про-до---воль-чої безпеки, визначенні ефек-тив-нос-ті агропромислового виробницт-ва. Зо-кре-ма, Го--лов-ним управлінням агропромислового розвитку Жи-то-мирсь-кої об-лас-ної ад--мі-ні-стра--ції (довідка № 3420 від 28.10.2005 р.) використані про--по-зи-ції що-до транс--фор-мації існуючих ор-га-ні-за-цій-но-правових форм під-при-ємств у нові фор-му-ван-ня, зміни внут--ріш-ньо-господарсь-ких відносин, струк--ту-ри-зації під-при--ємств, підвищенні конкуренто-спро-мож-нос-ті аграрних фор--му-вань, що за-без--печує їх ефек-тив-не функціонування.
На базі відділу економіки Інституту сільського господарства По-ліс-ся УААН розроблений проект Прог--ра-ми комплексного розвитку хлібо-продуктово-го під-комплексу Жи-то-мирсь--кої об-ласті, в якому використані розробки ди-сер-танта про напрями удос-коналення маркетингової ді-яль-ності на під-при-ємст-вах та створення власної тор-го-вельної мережі, механізм зміцнен-ня ма-те-рі-ально-технічної бази шляхом ство-рення міжгосподарських фор-му-вань, про-по-зиції щодо вдосконалення внут-рішньогалузевих та внутріш-ньо-гос-по-дарсь-ких виробничих відносин в аг-рар-них формуваннях і стра-те-гії їх роз-витку, хол-дингову форму струк-ту-ри-за-ції підприємств хлібопро-дук-то-во-го підкомп-лек-су (до-від-ка № 56 від 17.01.2006 р.).
Практичні напрацювання використані для здійснення со-ці-аль-но-економіч---ного аналізу ефективності господарської діяльності та розробки бізнес-пла---ну СТОВ ім. Б. Хмель-ниць-кого Новоград-Волинського ра-йо-ну Жито-мирсь--кої об-ласті (до-від-ка № 265 від 21.04.2005 р.). Впровадження заходів що--до функціонування відділу маркетингу та вен-чур-но-го інвестування ак-тив-но ви-ко-рис-то-вувалися в практичній діяльності ВАТ “Но-вог-рад-Волинсь-кий хлі---бо-за-вод” м. Но-воград-Волинський Житомирської області (довід-ка № 26 від 21.11.2005 р.).
Результати теоретичних наукових досліджень автора використовуються в нав-чальному процесі Державного агроекологічного універ-си-те-ту (м. Жи-то-мир) при ви-кла-дан-ні кур-су “Ор-га-ні-зація ви--роб-ництва в аграрних фор-му-ван-нях”, зокрема для статистичного аналізу виробничогосподарської ді-яль-нос-ті сільськогоспо-дарсь-ких виробничих струк-тур різного організаційно-пра-во-вого статусу та визначення економічної ефек-тивності господарської ді-яль-нос-ті суб’єктів аграрного ринку (довідка № 849 від 17.10.2005 р.).
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, викладені в дисерта--ції, є самостійною науковою працею автора і мають наукове та практичне зна-чення. Всі основні положення, висновки і пропозиції виконані і опуб-лі-ко-ва-ні автором самостійно.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, викладені в дисертаційній роботі, доповідались і обговорювались на Регіональній між--ву-зівській конференції “Корпоративне управління в Україні”, (м. Жи-то-мир, 2002 р.), Всеукраїнській науково-прак-тич-ній конференції “Ринкова транс-фор--ма-ція економіки: стан, проблеми, перспективи” (м.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок