Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу / сторінка 5

Назва:
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
 Харків, 2003 р.), Між-на--родній на-уково-практичній конференції “Формування кон-ку-рент-о-здат-нос--ті під-при-ємств АПК в умовах ринкової трансформації економіки” (м. Пол--тава, 2004 р.), Все-українській науково-практичній конференції “Ефек-тив-не використання природноресурсного потенціалу як чинник оптимізації прос--торового розвитку ре-гі-онів” (м. Луцьк, 2004 р.), Всеукраїнській науково-прак--тич-ній конференції “Су-час-ний соціокультурний простір 2004” (м. Київ, 2004 р.), Міжнародній на-у-ко-во-теоретичній конференції “Методичні основи су--часного дослідження в аг-рар-ній економіці” (м. Житомир, 2005 р.), Міжфакультетській науково-практичній конференції молодих вчених (м. Житомир, 2005 р.).
Публікації. За результатами досліджень опубліковано 19 наукових праць (з них 10 статей у наукових фахових виданнях, 9 – в інших) за-галь-ним обсягом 5,4 друкованих аркуші.
Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота викладе-на на 177 сторінках комп’ютерного тесту, складається зі вступу, трьох роз-ді-лів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел і додатків. Ди-сер-тація містить 44 таблиці, 30 рисунків, 12 додатків. Бібліографічний список скла-дається зі 135 літературних джерел.
основний зміст дисертаційної роботи
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, її зв’язок з науковими програмами, визначено мету, задачі, об’єкт і пред-мет дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних ре-зультатів, а також особистий внесок здобувача у вирішенні поставлених зав-дань. Наводяться дані про апробацію отриманих результатів і їх пуб-лі-ка-цію.
У першому розділі “Теоретико-методичні основи еконо-мічної ефективності структуризації в хлібопродуктовому підкомплексі” розглянуті теоретичні основи формування та ефективного функціонування підкомплексу, обґрунтовані теоретичні та методичні засади ка-те-горії “економічна ефективність структуризації”, уточнено і доповнено методику визна-чен-ня економічної ефективності діяльності суб’єктів господарювання, структуровано і систематизовано поняття “економічної ефективності структуризації хлібопродуктового підкомплексу”.
Структуризація розглядається як інструмент підвищення економічної ефек-тивності господарської діяльності суб’єктів господарювання. Метою струк-туризації є забезпечення збалансованого розвитку об’єк-ту структуруван-ня, його технічного вдосконалення, соціального захисту працюючих, отримання прибутку. Економічний спад в економіці України негативно впли-нув на розвиток хлібопродуктового підкомплексу, що зумовило не-об-хід-ність ра-ди-кальних змін в галузях, які входять до його складу. До складу підкомплексу входять борошномельна та хлібопекарська промисловість і зер-но-ви-роб-ництво. Встановлено, що під хлібопродуктовим підкомплексом слід ро-зу-мі-ти струк-туровану за функціональ-ни-ми, організаційними, ре-сурс-ни-ми і тех-но-ло-гіч-ними ознаками сис-тему вза-є-мо-по-в’язаних підсистем, го-лов-на ме-та якої на-дійне (безперебійне) і достатнє (за раціональними нормами) пос-та-чан-ня на-се-лен-ня хлібом та хлібопродуктами (рис.1).
Ряд авторів до скла-ду хлібо-продуктового підкомплексу включає такі галузі хар--чової промисловості, як макаронна, кондитерська, для яких первинною си-ро--виною є не тільки зерно, а й інші ресурси. Перевагами запропонованого підходу є зосередження уваги на визначенні ефектив--ності функціонування галузей підкомплексу, вивченні замкненого виробничого циклу та акцентуван-ні уваги на виробництві зерна або продуктів його переробки.
На нашу думку, хлібопродуктовий підкомп-лекс доцільно розглядати і виз-начати як елемент економічної системи, що сприяє повнішому розкриттю економічних взаємовідносин суб’єктів господарювання та факторів підвищення економічної ефективності їх виробництва. Поділ підкомплексу на галузі здійс-ню-єть-ся за ха-рак--тером виробленої про-дукції, наданих послуг чи вико-ну-ва-них функцій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок