Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу / сторінка 6

Назва:
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Так, галузі залежно від ха-рак-теру кінцевої продукції, поділяються на зерновиробництво та переробну промисловість.
підкомплеки
Рис. 1. Місце хлібопродуктового підкомплексу в системі продовольчого комплексу
Економічна ефективність хлібопродуктового підкомплексу – це досяг--нення синхронізації ро-бо-ти зер-но-ви-роб-ни-чих та зер-но-пе-ре-роб-них підпри-ємств, в основі якої забезпечення прибутковості їх виробництва, повного за-до-во--лення економічних потреб, продовольчої та економічної безпеки регіону за умо--ви збереження та екологічної безпеки навколишнього се-ре-до-ви--ща. Уза-галь-нюючим показником ефек-тив--нос-ті може вис-ту-па-ти спів-від-но-шен-ня при-бут-ку і понесених вит-рат із вра--ху-ван-ням соці-аль-ної та еко-ло-гіч-ної скла-до-вої, що гарантує без-пе-ре-бій-не функціонування суб’єктів хлі-бо-про-дуктового підкомплексу та можливість роз-ширеного відтворення.
Оцінку еко-но-міч-ної ефек-тив-ності підприємств підкомплексу доцільно проводити поетапно в ході роботи під-при---ємст-ва як системи. Тому про-по-ну-є-мо алгоритм оцінки еко-но-міч-ної ефек-тив---ності, відповідно до якого аналіз еко-номічних показників здійснюється на кож-но-му етапі ви-роб--ничого цик-лу.
В основу методики оцінки ефективності зернової галузі під-приємства пок-ладено коефіцієнтний метод, який ґрунтується на кла-си-фі-ка-ції чинників фор-мування ефек-тивності, використанні факторного ана-лізу, вит-ратного і ре-зуль-тативного методів. Оцінку рівня використання потенціалу галузі пропонуємо здійс-нювати на основі вста-нов-лення її аналога. Іншим показником, що характеризує економічну ефективність га-лу-зе-во-го виробництва є індекс ефективності виробництва внаслідок структуризації (Ід) про-по-нуємо виз-на-чати за формулою:
де Ід – індекс ефективності виробництва внаслідок структуризації; – критерій економічної ефективності, отриманої в результаті структуризації; – критерій економічної ефективності до структуризації.
За останні роки внаслідок подрібнення підприємств хлібо-про-дук-то-во-го підкомплексу великого значення набуває визначення оптимального співвідношення між обсягами виробництва продукції, її реалізацією та оптималь--ною структурою виробничої сфери підприємства тощо. Одним з показників від-по-від-нос-ті наявної структури виробництва і ре-алізації продукції оптимальному рівню в галузі може бути ко-е-фі-цієнт оптимальності виробництва:
де КТ – коефіцієнт оптимальності виробництва; Т – рівень товарності, %; Тн – нор-ма-тив-ний рівень товарності в регіоні, за якого досягаються мак---си-маль-ні показники ефективності на основі середніх ба-га-то--річ-них даних в регіоні, %.
Іншим показником, що характеризує економічну ефективність га-лу-зе-во-го виробництва є коефіцієнт прибутковості (КП), який дозволяє виз-на-чи-ти прибуток в розрахунку на 1 грн. виробленої продукції в галузі.
де КП – коефіцієнт прибутковості; ВП – вартість валової продукції, тис. грн.; П – при-буток від реалізації, тис. грн. (П=В-С), де В – виручка від реалізації, тис. грн., С – повна со-бівартість виробленої продукції, тис. грн.;
Розрахунки узагальнюючого критерію ефек-тив-нос-ті функціонування (Кф) у фор-му-ванні, галузі та підкомплексі в цілому визначимо за формулою:
,
де Ед – вартість продукції, отриманої з 1 гектара посіву (в розрахунку на одного працюючого), тис. грн.; Ті – фактичні витрати і-го виду ресурсу на 1 гек-тар (одного пра-цю-ю-чого), тис. грн.; n є N.
Галузева економічна ефективність є функ-цією багатьох змінних і аналізується у певному часовому про-міжку. Кожен з па-ра-мет-рів характеризуєть-ся функціональною залежністю і потребує оптимізації. Та-ким чином, мо-де-лю-ван-ня передбачає розгляд ба-га-то-факторної оптимізаційної задачі на за-да-ній площині можливих планів. Ця сис-тема має ієрархічну, бага-то-рів-не-ву структуру, що включає внутрішні за-леж-ності між її елементами.
Отже, структуризація розглядається як сукупність організаційно-економічних інструментів, важелів і механізмів, застосування яких здатне забезпечити стій-кий розвиток хлі-бо-про-дук-то-вого підкомплексу як системи взаємозв’язаних елементів з врахуванням со-ці-аль-но орієнтованого механізму розподілу доходів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок