Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу / сторінка 9

Назва:
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Передбачається об’єд-нан-ня сільсь--ко-гос-подарських та пе-реробних підприємств, злиття їх капіталів і утворен-ня єди-ної юридичної особи. Однак ініціаторами інтеграційних утво-рень, на наш погляд, повинні стати підприємства – виробники кінцевої про-дук-ції внас-лі-док вищого рівня кредитоспроможності та зацікавленості в ста-біль-ності сировинної бази для своїх виробництв. Отже, сільськогос-по-дарсь-кі під-приємства ста-нуть струк-турними під-роз-ді-ла-ми єдино-го під-при-ємст-ва, які на 3 роки пропонується звіль-няти від по-дат-ку на при-буток та виплат, що надходять в міс-цевий бюджет.
Вказані заходи сприятимуть зростанню прибутковості підприємств хлібопродуктового підкомплексу внаслідок підвищення інтенсивності використання основних і оборотних фондів, повнішому задоволенню попиту споживачів у продукції хлібопродуктового підкомплексу за рахунок регіональних виробників і комплексного підходу у вирішенні виробничих завдань. Таким чином, загальна сума одержаного прибутку за умови збереження вихідних параметрів на рівні 2004 р. в результаті структуризації складе 35,9 млн. грн., що у 4,5 раза більше, ніж в 2004 р. До-сяг-ну-ті результати відповідають нормі прибутку 1,2%, що на 0,6% вище, ніж у 2004 р.табл. 3).
Таблиця 3
Розрахунок прогнозованого рівня рентабельності ВАТ “Житомирзерно-холдинг”
Показники | Хлі-бо-про-дук-то-вий під-комп-лек-с Жи-то-мирсь-кої об-лас-ті (за даними 2004 р.) | ВАТ “Жи-то-мир-зер-но-хол-динг” (прогноз на 2008 р.) | ВАТ “Жи-то-мир-зер-но-хол-динг” (прог-ноз на 2008 р. у % до се-ред-ньо-го в хлі-бо-про--дук-то-во-му під-комплексі Жи--томирської області за 2004 р.)
Валовий прибуток, млн. грн. | 7,9 | 35,9 | у 4,5 раза
Сукупні витрати, млн. грн. | 169,2 | 306,6 | 181,2
Вартість виробничих фондів, млн. грн. | 1153,0 | 2657,2 | у 2,3 раза
Вартість оборотних засобів, млн. грн. | 195,8 | 398,6 | у 2 раза
Норма прибутку, % | 0,6 | 1,2 | на 0,6 п. п.
Підвищення економічної ефективності господарської діяльності під-при-ємств хлі-бо-про--дук-то-вого під-комплексу Жи--томирської області зумовлене побудовою економічних відносин на базі механізму розподілу між всіма учас-ни-ка-ми підкомплексу, суть якого полягає у використанні протизатратного підходу на всіх етапах виробничого циклу. Завдяки цьому до-ся-га-ється за-до-во-лен-ня ін-те-ре-сів учас-ників об’єднання і спонукає до скорочення витрат на ви-роб-ництві у кожній галузі, що спо-ну-катиме до одержання вищого прибутку.
Побудова комплексної моделі розвитку регіону передбачає досягнення біль-шої ефективності і продуктивності наукової, виробничої і адміністратив-ної діяльності в регіоні. Впровадження такої моделі дозволить розв’я-зувати ці-лий ряд завдань, які вимагають вищої продуктивності, порівняно з нинішнім етапом роз-вит-ку економіки. При такій ситуації з декількох потужних систем про-по-ну-є-мо ство-рити комплекс, який дозволить розподілити окремі функ-ції між різними компонентами системи, не дуб-люючи їх. Метою такої мо-делі є роз-гляд ре-гіону як цілісної системи з одночасним поглибленням функ-цій спе-ці-а-лі-за-ції окремих його суб’єктів. Вирішення поточних завдань шля-хом їх па-ра-ле-лі-за-ції та взаємодії потоків дозволить до-сяг-ти більшої про-дук-тив-ності, ніж продуктивність кожної ланки окремо.
Розроблена на прикладі Житомирської області модель спроможна охо-пити суспільні взаємовідносини виробників хлібопродуктового підкомплексу із іншими суб’єктами суспільно-політичного життя. Одним з про-від-них мо-мен-тів даної моделі є спрямованість на зменшення кількості посередників та, як наслідок, зниження цінових надбавок, а також збільшення прибутковості як підкомплексу в цілому, так і галузевих підприємств зокрема. На під-ставі ви-ще-заз-на-ченого нами розроблено комплекс, тобто об’єд-нан-ня вза-ємодіючих між собою структур, кожна з яких зі сво-єї сто-рони сприяє роз-вит-ку аграрної сфери в Житомирській області і хлібопродуктового під-комплексу.
Отже, розвиток інтеграції агропро-мислового комплексу шляхом струк-тури-зації хлібопродукового підкомплексу і поєднання зусиль всіх учасників, ство-рен-ня ВАТ “Жи-томирзерно-холдинг” стабілізує економічну си-ту-ацію в підкомплексі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок