Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ / сторінка 3

Назва:
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,37 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в ньому вперше використано системний підхід до вивчення й аналізу ФОК сучасної німецької мови з урахуванням суміжних галузей знань: етнолінгвістики, лінгвістичної семантики, лінгвокультурології тощо. Такий підхід дозволив розкрити характер кінесичного компонента значення ФОК у німецькій мові та виявити особливості утворення й семантичного розвитку досліджуваних одиниць. Уперше встановлено роль кінесичного компонента як детермінанта етнокультурної інформації ФОК. Уперше досліджено ФОК німецької мови з урахуванням збереження або відновлення змістових і формальних властивостей вихідних ФО та їх складників.
Теоретичне значення визначається тим, що дослідження особливостей утворення ФОК у сучасній німецькій мові є певним внеском у фразеологію в її семантико-структурному та лінгвокультурологічному аспектах. Встановлення системного характеру кінесичного компонента значення ФОК, систематизація знань про семантичну специфіку досліджуваних одиниць сприятимуть розв’язанню актуальних проблем теорії фразеологічної семантики. Отримані результати засвідчують регулярні зв’язки процесів фразеотворення зі специфікою ментальності носіїв німецької мови, тому висновки роботи можуть бути використані в подальшій розробці фразеологічної проблематики в контексті культури. Теоретичні положення дисертації можуть служити основою для вивчення семантичних відношень у системі інших мовних і мовленнєвих одиниць.
Практичне значення роботи полягає у можливості використання її теоретичних положень, висновків та результатів у курсах загального мовознавства (розділи “Мова і мислення”, “Мова і суспільство”, “Мова і культура”, “Проміжні рівні мови”), лексикології німецької мови (розділи “Лексико-семантична система мови”, “Фразеологія”); в спецкурсах “Лінгвокультурологічний аспект вивчення мови”, “Прагматика художнього тексту”; в практиці викладання німецької мови, лінгвокраїнознавства, теорії та практики перекладу. Фактичний матеріал дослідження може слугувати основою для укладання фразеологічних і загальних одно- та двомовних словників
Апробація результатів дослідження здійснювалась на восьми наукових конференціях, у тому числі на двох міжнародних: “Німецька мова в діалозі культур” (Ужгородський національний університет, 8 жовтня 2004 р.); “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес” (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 24-25 листопада 2004 р.); шести науково-практичних: науково-практичній конференції Київського державного лінгвістичного університету (20-22 квітня, 1999 р.), науковій конференції Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка (Кіровоград, 2000); “Наукова діяльність молоді на зламі тисячоліть” (Київський державний університет технологій та дизайну, 2002 р.); “Мови і культури у сучасному світі” (Київський національний лінгвістичний університет, 8-11 квітня 2003 р.), “Германістика в Україні: сьогодення і перспективи” (Київський національний лінгвістичний університет, 26 листопада 2003 р.).
Публікації. Основні положення й висновки дослідження викладені у чотирьох статтях автора, опублікованих у фахових виданнях України, та одних тезах наукової конференції (у співавторстві). Загальний обсяг публікацій – 1,8 др. арк.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, списку джерел довідкової літератури та списку джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг праці становить 196 сторінок, обсяг тексту дисертації – 164 сторінки.
У вступі обґрунтовано вибір теми й актуальність обраної для дослідження проблеми, визначено об’єкт і предмет, мету, завдання та методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, сформульовано основні положення, які виносяться на захист.
У першому розділі обґрунтовано теоретико-методологічні засади пропонованого дослідження; визначено роль і місце кінем у сучасній німецькій мові; висвітлено семантику кінем; розглянуто комунікативну значущість невербальних засобів та їх взаємодію з вербальними; виявлено значення кінесичного компонента як тематичного індикатора і його роль у формуванні фразеологічного значення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок