Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Загрузка...

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,78 KB
Завантажень:
349
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Харківський державний економiчний унiверситет
Євтушенко Сергій Олексійович
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.02 – підприємництво, менеджмент і маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Відповідальний за випуск Кривобок В.Ю.
Підписано до друку 14.05.2001 Формат 60x90 1/16.
Папір TATRA. Друк офсетний. Обсяг 0,9 ум.-друк. арк..
Тираж 100 прим. Зам. № 2-722 . Безкоштовно
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЄВТУШЕНКО Сергій Олексійович
УДК 658.152
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.02 – підприємництво, менеджмент і маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харьков - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - кандидат економічних наук, академік Сіроштан Микола Антонович, Харківський державний економічний університет, завідуючий кафедрою економічної теорії
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Васюренко Олег Володимирович, Українська академія банківської справи, проректор, директор Харківської філії
кандидат економічних наук, доцент Нєдов Пантелей Петрович, Харківський державний автомобільно-дорожний технічний університет, доцент кафедри економіки підприємства
Провідна установа - Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, кафедра маркетингу, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться "05" липня 2001 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий "23" червня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Становленню ринкових відносин у виробничій сфері України пере-шкоджає комплекс чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Проб-леми, які виникають при цьому, повўязані, з одного боку, з нестачею інвести-ційних ресурсів, що спрямовуються у виробничу сферу, і з іншого - із слаб-кими підприємницькими мотиваціями виробничого використання цих ресур-сів. Такий стан справ зумовлює необхідність теоретичного обгрунтування і практичного введення в дію факторів, що сприяють підвищенню інвес-тиційної привабливості промислових підприємств.
Актуальність теми. Найважливішою задачею роздержавлення є ство-рення сприятливого бізнес-клімату для здійснення підприємницької діяльно-сті передусім у виробничій сфері. Проте протиріччя і тривалий характер перехідного періоду обумовлюють необхідність наукових досліджень комп-лексу проблем, які стримують ринковий тип розвитку національного вироб-ництва. Важливим аспектом цих досліджень є теоретичне обґрунтування на-прямків активізації мотивацій виробничого інвестування як на основі форму-вання стійкої зацікавленості широкого кола інвесторів, так і шляхом заохо-чення реінвестування у виробничу сферу прибутків економічних суб'єктів.
Проблемам формування бізнес-клімату, сприятливого для виробничо-го інвестування, присвячена велика кількість сучасних наукових досліджень таких відомих учених-економістів, як О. Васюренко, А. Гальчинський, В.Геєць, В. Гриньова, І. Лукінов, П. Орлов, В. Пономаренко, М. Сіроштан, А. Яковлєв, В. Черненко, М. Чумаченко і ін.
Однак, незавершеність та динамічність ринкових перетворень зумов-лює актуальність подальшого дослідження суті та особливостей інвестицій-ного середовища в Україні, розробки методичних підходів до підвищення інвестиційної привабливості підприємств, зокрема в такій галузі менедж-менту, як формування сучасної системи корпоративного управління.
Звўязок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок