Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Функцiонально-семантичний статус порiвняльних конструкцiй у сучаснiй українськiй мовi

Загрузка...

Функцiонально-семантичний статус порiвняльних конструкцiй у сучаснiй українськiй мовi

Назва:
Функцiонально-семантичний статус порiвняльних конструкцiй у сучаснiй українськiй мовi
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,99 KB
Завантажень:
202
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
Шаповалова Наталiя Петрiвна
УДК 801.5.3
Функцiонально-семантичний статус порiвняльних конструкцiй у сучаснiй українськiй мовi
Спецiальнiсть 10.02.01 – українська мова
Автореферат
на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлологiчних наук
Днiпропетровськ – 1998


Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана на кафедрi української мови Донецького державного унiверситету.
Науковий керiвник – доктор фiлологiчних наук,
професор, академiк АН ВШ України
Загнiтко Анатолiй Панасович,
Донецький державний унiверситет,
завiдувач кафедри української мови
Офiцiйнi опоненти: доктор фiлологiчних наук, професор,
Єрмоленко Свiтлана Якiвна,
Інститут української мови НАН України,
завідувач відділу культури слова і стилістики
кандидат фiлологiчних наук, доцент
Мороз Валентина Якiвна,
Днiпропетровський державний унiверситет,
кафедра української мови
Провiдна установа – Рiвненський державний педагогiчний
iнститут, кафедра української мови
Захист вiдбудеться 26 листопада 1998 року о 10:00 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 08.051.05 для захисту дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук при Днiпропет-ровському державному унiверситетi за адресою: 320065, м.Днiпропет-ровськ. пров.Науковий, 13, корпус 1, фiлологiчний факультет.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Днiпропет-ровського державного унiверситету.
Автореферат розiслано “24” жовтня 1998 року
Вчений секретар спецiалiзованої
вченої ради, доктор фiлологiчних
наук, доцент Т.С.Пристайко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть дослiдження зумовлюється вiдсутнiстю комплексного аналiзу функцiонально-семантичної категорiї порiвняння в сучаснiй українськiй мовi, неопрацьованiстю питання парадигматики компаратив-ного змiсту.
Багатоплановiсть феномена, позначуваного термiном “порiвняння”, зумовило його розгляд у фiлософському (гносеологiчному), логiчному та лiнгвiстичному аспектах. Останнiй передбачає послiдовну диференцiацiю порiвняння як об’єкта граматики, лексикологiї, фразеологiї, стилiстики. Незважаючи на велику кiлькiсть дослiджень (починаючи з античних часiв), присвячених аналізу категорії порівняння, проблема залишається невирi-шеною, оскiльки на кожному етапi наукового пiзнання з’являються новi аспекти її розгляду. Протягом останнiх десятирiч у сучаснiй лiнвiстицi запропо-новано рiзнi пiдходи до вивчення порівняння, встановлення його лінгвістичної та нелігвістичної суті.
Чітко сформулювались у мовознавстві концепції, за якими порiвнян-ня 1) розглядається у спiввiдношеннi з метафорою (Н.Д.Арутюнова, В.М.Вовк, В.Н.Телiя та iн.); 2) з’ясовується специфiка вираження порiвняльних вiдношень (Ю.Д.Апресян, В.І.Кононенко, А.Ф.Прияткiна, Н.О.Широкова та iн.); 3) окреслюється порівняння як засiб формування авторського стилю (Л.В.Голоюх, П.А.Морозов тощо); 4) визначається статус порівняння у фразеологiчному фонді (Л.Г.Авксентьєв, М.Ф.Алефi-ренко, Л.А.Лебедєва та iн). Погляди сучасних науковцiв на структуру, семантику й функцiї порiвняльних конструкцiй до останнього часу не є узгодженими й нерiдко суперечать один одному, що свiдчить про вiдсутнiсть загальноприйнятої концепцiї порiвняння в українськiй мовi.
Особливої значущостi в сучасному мовознавствi набуло також питання граматичного статусу порiвняльних конструкцiй. Зокрема, дискусiйною є проблема розмежування так званих порiвняльних зворотiв i пiдрядних порiвняльних речень.
Значнi труднощi в планi дослiдження феномена порiвняння в українськiй мовi спричинюються вiдсутнiстю унiверсального, загально-визнаного набору термiнiв. Так, термiни “порiвняння”, “порiвняльна конструкцiя”, “порiвняльний зворот”, “порiвняльна структура” тощо використовуються лiнгвiстами певною мiрою довiльно, то – як синонiми, то – як абсолютно рiзнi поняття, то, навпаки, зовсiм ототожнюються. Це призводить до неточностi у трактуваннi понять, спiввiдносних iз мовним порiвнянням, а нерiдко спотворює розумiння авторської позицiї загалом. У зв’язку з цим виникає необхiднiсть опрацювання термiнологiчного апарату, зокрема, визначення мiнi-мального набору термiнiв, необхiдних для дослiдження в аспектi зазначеної проблеми.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Функцiонально-семантичний статус порiвняльних конструкцiй у сучаснiй українськiй мовi

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок