Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Спектральні ефекти при взаємодії випромінювання неперервного лазера на барвниках з атомами і молекулами

Загрузка...

Спектральні ефекти при взаємодії випромінювання неперервного лазера на барвниках з атомами і молекулами

Назва:
Спектральні ефекти при взаємодії випромінювання неперервного лазера на барвниках з атомами і молекулами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,74 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ХОДАКОВСЬКИЙ Володимир Михайлович
УДК 621.373; 621.378
Спектральні ефекти при взаємодії випромінювання неперервного лазера на барвниках
з атомами і молекулами
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті фізики НАН України
Науковий керівник:
Офіційні опоненти:
Провідна установа: | кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
НЕГРІЙКО Анатолій Михайлович,
Заступник директора Інституту фізики НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор
ОБУХОВСЬКИЙ В’ячеслав Володимирович,
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка,
Радіофізичний факультет,
професор кафедри математики та теоретичної радіофізики
кандидат фізико-математичних наук,
ВАСНЄЦОВ Михайло Вікторович,
Інституту фізики НАН України,
старший науковий співробітник
відділу оптичної квантової електроніки
Інститут фізики напівпровідників НАН України
Захист відбудеться “ 17 ” лютого 2005 р. о 14-30 на
засіданні Спеціалізованої вченої ради Д26.159.01 при Інституті фізики НАН
України (03028, Київ, проспект Науки, 46)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізики НАН України
Автореферат розісланий “ 17 ” січня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чумак О.О.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З часу відкриття лазерів на початку шістдесятих років минулого сторіччя велика увага приділяється дослідженню спектрів їх ви-про-мінювання. Основні зусилля при цьому направляються як на розвиток фун-дамен-тальних основ фізики лазерів, так і на розробку методів управління спек-тром випромінювання лазерів з метою забезпечення практичних потреб. Одним з важ-ливих об’єктів цих досліджень є лазери на барв-ни-ках, лінія підсилення яких має велику спектральну ширину, що складає десятки нанометрів. Внаслідок цьо-го випромінювання лазерів на барвниках може бути широ-ко-сму-го-вим з ши-ри--ною спектра в десятки нанометрів (імпульсні лазе-ри з неселек-тив-ним резонато-ром), або практично монохроматичним, довжина хвилі якого може змі-нюватись (непе-рервні одномодові лазери). Спектральні характеристики лазе-рів на барвниках ви-вча-ють-ся більш ніж тридцять років, тому багато які наукові про-блеми вже розв’я-за-ні та доведені до безпосереднього практичного засто-сування. Наприк-лад, не-пе-рервні лазери на барвниках виробляються серійно та вико--ри-сто-ву-ють-ся в ба-га-тьох лабораторіях як джерела потужного непе-рервного вузь--ко-сму-го-вого ви-про-міню-вання. Тим не менш до початку дисер-та-цій-ної ро-бо-ти бага-то питань в фізиці лазерів на барвниках залишалися нез’ясова-ними чи дис-ку--сійними.
Одним із них було питання про фізичні механізми явища кон-ден--сації спе-к-тра випромінювання, яке спостерігається в широкосму-гових лазерах, у то-му чи-с-лі в лазерах на барвниках, в резонаторі яких містить-ся газ, що має силь-ні лінії поглинання. В спектрі випромінювання лазера за-мість очі-куваного про-валу, зумовленого поглинанням, спостерігається під-си-лення спектральної ін-тен-сивності в околі частоти, яка є дуже близькою до час-тоти сильної лінії по-гли-нання, але не співпадає з нею точно. У вузь-ко-сму-го-вих лазерах спос-те-рі-га-єть-ся за-хоп-лення частоти випро-мі-нювання на лінію погли-нання, коли при пере-стро-ю-ванні селективного еле-мен-та частота випроміню-вання не перестроюється, а за-ли-шається локалізо-ва-ною поблизу лінії погли-нання. В багатьох публікаціях, що були присвя-чені явищу конденсації спектра або захопленню частоти випро-мі-ню-вання, запропо-новано декілька можливих механізмів цього явища. Один з таких механіз-мів базується на впливі частотно-залежних лінзо-по-діб-них вла-с-ти-востей по-гли--наючого середовища на дифракційні втрати в лазері. Цей меха-нізм, запро-понований в одній з перших робіт, де спостерігалось за-хоп-лення ча-с-тоти непе-рер-вного лазера на барвнику поблизу лінії поглинання ато-мів у газовому роз-ряді, в подальшому був досліджений та обґрунтований в лабора-то-рії лазерної спектроскопії Інституту фізики НАН України.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: Спектральні ефекти при взаємодії випромінювання неперервного лазера на барвниках з атомами і молекулами

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок