Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІМУННІ І МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ТЯЖКИХ І УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ ЕПІДЕМІЧНОГО ПА-РОТИТУ У ДОРОСЛИХ

ІМУННІ І МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ТЯЖКИХ І УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ ЕПІДЕМІЧНОГО ПА-РОТИТУ У ДОРОСЛИХ

Назва:
ІМУННІ І МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ТЯЖКИХ І УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ ЕПІДЕМІЧНОГО ПА-РОТИТУ У ДОРОСЛИХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
49,01 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
ЛОСКУТОВА Ірина Володимирівна
УДК 616.316.5-002.12:612.017.1:615.37
ІМУННІ І МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ТЯЖКИХ І УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ ЕПІДЕМІЧНОГО ПА-РОТИТУ У ДОРОСЛИХ
14.03.08 – імунологія та алергологія
Автореферат
на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий консультант: | доктор медичних наук, професор
ФРОЛОВ Валерій Митрофанович,
Луганський державний медичний університет
завідувач кафедри інфекційних хвороб та епі-де-міо-логії, завідувач відділу екологічної ге-не-тики та імунології Українського нау-кового центру ме-дич-ної генетики АМН України
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор
МАЛИЖЕВ Вадим Олексійович,
Науково-практичний центр ендокринної хірургії, транс-плантації ендокрин-них органів і тканин, завідувач лабораторії клінічної імунології
член кор. АМН України, доктор медичних наук, професор
ЧЕРНУШЕНКО Катерина Федорівна,
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського,
завідуюча лабораторією іму-но-ло-гії-
доктор медичних наук, старший науковий співробітник
РУДЕНКО Антоніна Олексіївна,
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського,
завідуюча відділу нейроінфекцій
Провідна установа: Інститут геронтології, відділ клінічної імунології, АМН
України (м.Київ)
Захист відбудеться “ 17” листопада 2005 р. о 13.30 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 в Національному медичному універ-си-теті ім. О.О.Богомольця МОЗ України ((01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Центральна міська лікарня, корпус 2).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, вул Зооло-гіч-на, 1)
Автореферат розісланий “ 14 ” жовтня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор ___________________ Свирид С.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Епідемічний паротит (ЕП) відноситься до керо-ва-них інфекцій, проте, за останні роки в Україні та інших країнах СНД відзначені значні спалахи хво-ро-би, що по-в’язано з дефектами вакцинації та істотним посиленням міг-ра-ції на-се-лен--ня (Л.М.Чудна та співавт, 1996; В.А.Постовит, 1997). Спа-ла-хи ЕП серед вак--цино-ва-них дітей та підлітків були описані також у деяких інших дер-жа-вах Єв-ропи, при-чому спо--стерігалася відносно ви-со-ка час-то-та розвитку ус-клад-нень (P. Briss et al., 1994; H. Albo1995). Раніше ЕП мав характер пере-важ-но ди-тя-чої ін-фек-ції, але в те-пе-ріш-ній час суттєво зросла питома вага до-ро-слих хво-рих мо-ло-до--го віку. Наявність захво-рю-ва-нос-ті на ЕП серед дорос-ло--го на-се-лен-ня по-в’я-зують переважно із фор-му-ван-ням вто-ринних імуно-де-фіцит-них ста-нів, на тлі яких зни-жу--є-ть-ся ефек--тив-ність спе-ци--фіч-ної іму-но-профілактики (Е.Ф.Чер-ну-шен-ко, 1997; Г.М.-Дран--нік, 1999; 2001; Г.Ф.Же-лез-никова и соавт., 2000, Т.Г.Дроздова и соавт, 2003).
ЕП у до-рос-лих пере-бі-гає більш тяжко, ніж у ді-тей, й нерідко су-про-во-д-жу-ється розвитком специфічних ускладнень – орхітів, орхо-е-піди-ди-мі-тів, пан--кре-а-титу, серозного менінгіту (Ж.І.Возіанова, 2001, 2002; А.К.Ток--малев и соавт, 2003). Най-біль-шу не-безпеку ускладнений перебіг ЕП становить для під-літ-ків та молодих осіб чо-ловічої статі, в яких має міс-це високий рівень ак-тив-нос-ті роз-мно--ження спер-ма--то-ген-ного епіте-лію. Па-ро-титні орхіти в 15-20% ви--пад-ків пе-ре-бігають тяж-ко, що не-рід-ко обумовлює розвиток у по-да-ль--шому по-ру-шень спер-мато-ге-не-зу. При дво--біч-но-му ура-женні статевих залоз у чо-ло-віків, які пе-ре--хво-ріли на ЕП, законо-мір-но виникає вто-рин-на не-плідність (Ю.С.Паращук, 1989). Іншим усклад-нен--ням при цьому захво-рю--ван-ні є ура-ження під-шлун-ко-вої залози, пе-ре-важно у вигляді гос-т-рого па-ро-титного панкреа-титу, що обтя-жує пе-ребіг хво-роби, погіршує прогноз й суттєво по-довжує тривалість лі-ку-ван-ня хво-рих на ЕП.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Реферат на тему: ІМУННІ І МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ТЯЖКИХ І УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ ЕПІДЕМІЧНОГО ПА-РОТИТУ У ДОРОСЛИХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок