Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ВАЖІЛЬНИХ ПРЯМОЛІНІЙНО-НАПРЯМНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ НА БАЗІ ШАРНІРНОГО ЧОТИРИЛАНКОВОГО МЕХАНІЗМУ

Загрузка...

СИНТЕЗ ВАЖІЛЬНИХ ПРЯМОЛІНІЙНО-НАПРЯМНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ НА БАЗІ ШАРНІРНОГО ЧОТИРИЛАНКОВОГО МЕХАНІЗМУ

Назва:
СИНТЕЗ ВАЖІЛЬНИХ ПРЯМОЛІНІЙНО-НАПРЯМНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ НА БАЗІ ШАРНІРНОГО ЧОТИРИЛАНКОВОГО МЕХАНІЗМУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,35 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
аржевський В’ячеслав Олександрович
УДК 621.01
СИНТЕЗ ВАЖІЛЬНИХ ПРЯМОЛІНІЙНО-НАПРЯМНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ НА БАЗІ ШАРНІРНОГО ЧОТИРИЛАНКОВОГО МЕХАНІЗМУ
Спеціальність 05.02.02 – Машинознавство
Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук
Хмельницький – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Хмельницькому державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Кіницький Ярослав Тимофійович,
Хмельницький державний університет,
завідувач кафедри машинознавства.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Воробйов Микола Степанович,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти й газу,
професор кафедри механіки машин;
кандидат технічних наук, доцент
Пасіка В’ячеслав Романович,
Українська академія друкарства (м. Львів),
доцент кафедри інженерної механіки.
Провідна установа: Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин.
Захист відбудеться “24” вересня 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д70.052.02 при Хмельницькому державному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 3-й навчальний корпус.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Хмельницького державного університету (вул. Кам’янецька, 110/1)
Автореферат розісланий “5” липня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор технічних наук, професор Калда Г.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. В багатьох випадках при проектуванні машин виникає задача створення механізмів, які забезпечу-ють зупин-ку вихідної ланки певної тривалості протягом неперервного оберто-вого руху вхідної ланки. Для цього можуть бути використані різні типи механізмів, зокрема кулачкові, але, як відомо, в багатьох випад-ках доцільніше використовувати важільні механізми, оскільки, вна-слідок відсут-ності вищих кінематичних пар, наявності геометричного замикання ланок, вони практично є більш надійними та довговічними, забезпечують більші робочі швидкості машин, що особливо важливо при проектуванні машин-ав-томатів. Існує цілий ряд методів синтезу таких механізмів, однак вони забез-печують, як правило, лише частко-вий розв’язок по-ставленої задачі порівняно з тим, що можуть забез-печити ці механізми в загальному вигляді. Невирішеною залиша-ється також задача їх оптимізаційного синтезу. В остан-ній час спостеріга-ється бурхливий розвиток комп’ютерних тех-нологій, завдяки чому з’явилась можливість вирі-шувати ці задачі більш ком-плексно, з ви-користанням методів чисе-льного аналізу.
В даній роботі розгля-даються методи синтезу та-ких механізмів на базі важільного прямолінійно-на-прям-ного шарнірного чотириланко-вого механізму, шатунна крива якого є несиметричною. Оскільки та-кий механізм містить тільки обертові кі-нематичні пари, він має ряд пере-ваг перед іншими базовими чотири-ланковими механіз-мами (мен-ше тертя у парах, більша на-дійність, дов-говічність тощо).
Таким чином, розробка чисельно-аналітичних методів синтезу прямо-лінійно-напрямних механізмів та механізмів з зу-пинкою, які б дозволили проводити їх оптимізаційний синтез, роз-крити межі існу-вання таких механізмів, є актуальною науково-техніч-ною задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота виконана в рамках тематичних планів НДР Хмель-ницького державного університету на базі теми 2Б-2000 “Роз-робка чисельних методів геометричного син-тезу шарнірно-важільних напрям-них механізмів і механізмів з вистоєм ви-хідної ланки”, номер держ. реєстрації 00100V001978 (здобувач пра-цював молодшим науковим співробіт-ником), а також базі на теми 1Б-2004 “Теоретичні основи та методи оптимального синтезу шарнірно-важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки”, номер держ. ре-єстрації 0104U002104 (здобувач працює науковим співробіт-ником і є відповідальним виконавцем).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: СИНТЕЗ ВАЖІЛЬНИХ ПРЯМОЛІНІЙНО-НАПРЯМНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ НА БАЗІ ШАРНІРНОГО ЧОТИРИЛАНКОВОГО МЕХАНІЗМУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок