Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Дослідження споживачів і типології споживання лікарських засобів

Дослідження споживачів і типології споживання лікарських засобів

Назва:
Дослідження споживачів і типології споживання лікарських засобів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,20 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Дослідження споживачів і типології споживання лікарських засобів


Самостійною групою досліджень є дослідження спожи-вання, споживацьких потреб населення і мотивів його пове-дінки на ринку.
Дослідження мотивації і поведінки споживачів здійсню-ються з застосуванням моделювання цих процесів. У цілому поведінка споживачів на ринку відрізняється за потребами і цілями закупок, дій на ринку, мотивації і т.п. Разом з тим поведінка споживачів має і деяку спільність. На ринку їх поведінка може бути виражена через систему економічних, соціальних і психологічних факторів, які характеризують певні потреби.
На поведінку споживачів впливають різноманітні факто-ри і, перш за все, фактори зовнішнього середовища. Важли-вого значення набувають фактори індивідуальних відміннос-тей споживачів: доходи, мотивація, рівень знань, відданість і захоплення, особистий спосіб життя, демографічні характе-ристики та ін.
Звичайно виділяють організації-споживачі і кінцевих споживачів. Вони відрізняються тим, як використовують то-вари і послуги і що купують.
До організацій (підприємств)-споживачів належать вироб-ничі підприємства, підприємства оптової і роздрібної торгів-лі, державні структури та інші некомерційні організації.
У сфері фармацевтичної діяльності — це хіміко-фармацевтичні підприємства, аптечні склади (бази), оп-тові фірми-посередники, аптеки, лікувально-профілак-тичні заклади. Як правило, попит цих організацій зале-жить від попиту кінцевих споживачів.
Кінцеві споживачі — це особи (індивідуальні споживачі), сім'ї, домашні господарства (одна або кілька сімей, об'єд-наних спільним господарством).
Поведінка кінцевих споживачів знаходиться під постій-ним впливом факторів соціально-економічного, культурно-го, психологічного характеру.
Особливістю споживачів лікарських засобів є те, що їх поведінка в значній мірі залежить від призначень лі-карів, пов'язаних з захворюваннями або їх профілакти-кою. Тому при проведенні заходів формування попиту на препарати, стимулювання їх збуту важливе значен-ня має робота з медичним персоналом.
Основне завдання спеціаліста з маркетингу полягає у ви-явленні суб'єктів, які приймають рішення про придбання товарів.
"Споживач" і "покупець" у маркетингу мають чітко ви-значений зміст. Покупці — це особи, які безпосередньо здійс-нюють купівлю. Споживач — поняття більш широке, під ним розуміють суб'єкти ринку, що задовольняють свою потребу.
В основі оцінки потреб, споживання і попиту лежать різ-ні теорії. Це теорії мотивації, економічні, теорії раціональ-ного споживання.
Маркетингова діяльність має справу з цілісною системою особистих потреб, зміст і форми прояву котрих досить багато-гранні, оскільки вони знаходяться під впливом різних факто-рів і процесів об'єктивного та суб'єктивного характеру. За-вдання полягає в тому, щоб у практичній діяльності підпри-ємство могло чітко виявити, вивчити і оцінити ту конкретну потребу, на задоволення якої спрямована його діяльність.
Через те, що на поведінку споживачів лікарських засобів значний вплив мають лікарі, вивчення їх вимог до препаратів, оцінки існуючого асортименту ліків є се-ред найпоширеніших у складі дослідження фармацев-тичного ринку. Практика свідчить, що лікарі із значно-го арсеналу ліків використовують тільки найбільш по-пулярні лікарські засоби, що призводить до невиправ-дано обмеженого використання інших препаратів.
З метою вивчення терапевтичної ефективності лі-карських засобів, вимог до їх лікарської форми, умов застосування, дозування, упаковки тощо, широко ви-користовується метод експертної оцінки. Застосову-ються індивідуальні експертні оцінки ("інтерв'ю" і аналітична експертиза) і колективні (метод відкритої дискусії "комісій", "мозкової атаки", найчастіше — опитування за допомогою анкет).
Поняття "потреба", "попит" і "споживання" взаємо-пов'язані між собою, і перш ніж описувати методичні підхо-ди до їх дослідження, наведемо визначення цих понять.
Потреба — нужда в будь-чому, об'єктивно необхідному для життєдіяльності і розвитку особистості, соціальної гру-пи, суспільства в цілому.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Дослідження споживачів і типології споживання лікарських засобів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок