Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

Назва:
Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,45 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи
План
1. Підготовка до захисту та захист курсової та дипломної роботи
2. Магістерська робота: поняття та її підготовка
Захист курсової (дипломної) роботи проводиться відповід-но до графіка, затвердженого кафедрою, у присутності комісії у складі керівника та двох-трьох членів кафедри. Захист диплом-ної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екза-менаційної комісії та регламентується «Положенням про органі-зацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».
Захист дипломних робіт може проводитись як у вищому на-вчальному закладі, так і на підприємствах, у закладах та організа-ціях, якщо тема має для них науково-теоретичний або практич-ний інтерес або у разі виконання роботи на їх базі.
До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які ви-конали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допу-щених до захисту дипломних робіт, подаються в державну комі-сію деканом факультету.
Процедура захисту включає:
¦ доповідь студента про зміст роботи;
¦ запитання до автора
¦ оголошення відгуку наукового керівника або його виступ (для дипломної роботи—й рецензента);
¦ відповіді студента на запитання членів комісії із захисту, для дипломної роботи—членів ДЕК та осіб, присутніх на захисті;
¦ заключне слово студента;
¦ рішення комісії про оцінку роботи.
Вступне слово слід підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому доцільно висвітлити такі важливі питання:
обґрунтування актуальності теми дослідження; мета, завдан-ня, об'єкт, предмет дослідження; шо вдалося встановити, вияви-ти, довести; якими методами це досягнуто; елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних рекомендаціях; з яки-ми труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не знайшли підтвердження. У виступі мають містити-ся також відповіді на основні зауваження наукового керівника, а для дипломної роботи — і рецензента. Доповідь студента не по-винна перевищувати за часом 10—15 хвилин.
Для кращого сприймання присутніми матеріалу бажано на-малювати на великих аркушах паперу власні таблиці, діаграми, графіки.
Під час захисту курсової (дипломної) роботи студент зобо-в'язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження у відгуках та рецензіях, а також у виступах на захисті. Захист дипломної робо-ти фіксується в протоколі ДЕК.
Студенти, які виявили особливі здібності до наукової твор-чості, захистили дипломну роботу на «відмінно», мають публі-кації, є переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, можуть бути рекомендовані Державною комісією до вступу в аспірантуру.
Кращі роботи можна рекомендувати на конкурси студентсь-ких робіт, а також до друку в студентських збірниках. Дипломні і курсові роботи подаються на конкурси, коли вони містять роз-робки, проведені студентами в процесі навчання, і отримані в них результати опубліковані, впроваджені в практику або в навчаль-ний процес. При цьому учасниками конкурсу можуть бути сту-денти поточного навчального року або ті, хто закінчив ВНЗ у по-точному навчальному році.
Керівництво курсовими (дипломними) роботами доручають кваліфікованим викладачам (професорам, доцентам) ВНЗ.
Обов'язки наукового керівника курсової (дипломної) робо-ти:
¦ надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) курсової (дипломної) роботи; доборі літератури, методології та методів дослідження тощо;
¦ аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослід-ження;
¦ визначати поетапні терміни виконання роботи;
¦ контролювати виконання курсової (дипломної) роботи;
¦ доповідати на засіданні кафедри про виконання та завер-шення роботи;
¦ дати відгук на роботу.
Автор дипломної роботи має отримати на неї письмовий відгук наукового керівника та рецензію від провідного спеціа-ліста або працівника закладу, де проводився експеримент чи ви-вчався практичний досвід.
Відгук наукового керівника дипломної роботи пишеться у довільній формі. У ньому визначають:
¦ актуальність теми;.
¦ ступінь наукового і практичного значення праці;
¦ рівень підготовки дипломника до виконання професій-них обов'язків;
¦ ступінь самостійності у виконанні дипломної роботи;
¦ новизну поставлених питань та оригінальність їх вирішен-ня;
¦ вміння використовувати літературу;
¦ ступінь оволодіння методами дослідження;
¦ повноту та якість розробки теми;
¦ логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладення матеріалу;
¦ можливість практичного застосування дипломної роботи або окремих її частин;
¦ висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що ставляться перед дипломними кваліфікаційними роботами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок