Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Проблема реконструкцiї наукового знання

Проблема реконструкцiї наукового знання

Назва:
Проблема реконструкцiї наукового знання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,49 KB
Завантажень:
269
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
 
Реферат на тему:
Проблема реконструкцiї
наукового знання
 


"Усi" прагнуть - "розумiти". Це виявляє себе не тiльки в загальних інтерпретаціях соцiокультурних текстiв, а й в процесi студiювання наук та здiйснення наукового дослiдження. Розробка фе---номенологiї розумiння, онтологiї розумiння, герменевтики розумiння найбiльш помiтнi філософські ознаки цього прагнення. Однак, здебiльшого не звертається увага, що саме усвiдомлення наявностi "нерозумiння" важить значно бiльше нiж аналiз прикладiв ро---зумiння. Нескладно виявити, що коли в науках "усiм" "усе" зро---зумiло, тодi ми маємо справу з "когнiтивною стагнацiєю", яка здебiльшого заслiплена грандiознiстю тiєї чи iншої наукової тра---дицiї, а не розумiнням сутi справи.
Нам здається, що феномен "нерозумiння" вартий значно бiльшої уваги нiж придiляють йому виказуючи на "проблему розумiння" як на одну з найбiльш фундаментальних для фiлософiї.
Одночасна присутнiсть розумiння i нерозумiння в науковому пос---тупi має свої об'єктивнi причини, що не залежать вiд освiченостi науковця. Однак, не зважаючи на цiкавi розробки з деконструкцiї унiверсалiзму, не можна заперечити факту, що усвiдомлення нових смислiв наукових знань може вiдбутися лише за умови здiйснення де---маркацiї змiсту фундаментальних понять, принципiв, теоретичних конструкцiй. Так чи iнакше вiдбувається повернення до iдей теорiї когерентності, яку неопозитивiзм (О.Нейрат i Р.Карнап [Див.:1. -с.69-86]) висунув у якостi логiцистської концепцiї iстини. Згiдно з цiєю концепцiєю, iстиннiсть визначається внутрiшньою зв'язанiстю (узгодженiстю) речень у певнiй системi висловлювань: речення iстинне, якщо воно є елементом несуперечливої системи. Одночасно, ряд когнiтивних настанов, якi визначають способи упорядкування та репрезентацiї наукових знань, що складають фундамент окремих дове---дених теорiй, можуть "застарiти", а iншi, загальноприйнятi, ста---ють незвичними, малозрозумiлими. Так, у свiй час, вiдбулося з по---няттями "простiр", "час", "рацiональнiсть", "закономiрнiсть" та тощо.
На перший погляд, здається, що має iснувати закономiрне слiду---вання нерозумiння - розумiння, а далi - нове нерозумiння. Однак, ця лiнiйна модель є поширена когнiтивна iлюзiя, що здатна переко---нувати нерозумiючих у протилежному, - в наявностi феномена ро---зумiння. Справа полягає у тому, що взагалi не буває якiсного "росту" наукового знання без оновлення теоретичної свідомості, змiни смислiв основоположних понять та їх категорiальних пiдвалин *.
Завдячуючи використанню вказаної спрощеної "лiнiйної моделi" вiдбувається ототожнення збiльшення iнформацiї та iнформованостi з науковим розвитком, а стану "епiстемної стагнацiї" (відсутності росту знання) з еволюцiєю науки, що зовнiшньо виявляє себе у супе---речностi "iнформацiйної перенасиченостi науки".
Наприклад, Х.Патнему [Див.:2. -с.486-489] вдалося побудувати досить обґрунтовану концепцiю можливостi визначення наукової iсти---ни як рацiонального обґрунтування прийнятностi суджень. Однак вiн не довiв свiй аналiз проблеми розумiння до розгляду феномену неро---зумiння. Тому пов'язуючи концепцiю рацiонального обґрунтування прийнятностi суджень з процесом змiни смислiв основоположних по---нять, вiн не вийшов за межi вище зазначеної лiнiйної моделi прос---того слiдування: нерозумiння - розумiння - нове нерозумiння.
*Цю складову процесу росту наукового знання було виявлено у
якостi процесу змiни "парадигм", "дисциплiнарних матриць"
Т.Куном, "науково-дослiдницьких програм" I.Лакатосом, "тем"
Холтоном, "концепцiй" Ст.Тулмiним.
Ми маємо можливiсть навести яскравий приклад математичної кон---венцiї, яка виявляє евристичну малопродуктивнiсть означеної "моделi" . Так, за особистим свiдченням Солов'я Леонiда Антонови---ча, до творця "теорiї нормальних алгорифмiв" та вiдповiдного нап---рямку конструктивної математики академiка А.А.Маркова учнi зверну---лися з констатацiєю: "Я не розумiю...?" Марков вiдповiв - "Не ро---зумiю Я, не розумiй i Ти!". Стосовно цього прикладу, чомусь, вже не можна спинити себе на емоцiйно скерованiй думцi, що "неро---зумiння" - це погано.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Проблема реконструкцiї наукового знання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок