Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Основи методології науково- дослідної діяльності

Основи методології науково- дослідної діяльності

Назва:
Основи методології науково- дослідної діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,20 KB
Завантажень:
269
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Основи методології науково- дослідної діяльності
План
1. Поняття методології та методики наукових досліджень
2. Методологія теоретичних досліджень
3. Основи методології досліджень емпіричного рівня
4. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень
Поняття методології та методики наукових досліджень
Процес пізнання, як основа будь-якого наукового дослід-ження, є складним і вимагає концептуального підходу на основі певної методології.
Методологія походить від грецького слова methoges—пізнан-ня і Іоgоs — вчення. Отже, це вчення про методи дослідження, про правила мислення при створенні теорії науки. Поняття методо-логії є складним і в різних літературних джерелах пояснюється по-різному. У багатьох зарубіжних літературних джерелах понят-тя методології і методів дослідження не розмежовуються. Вітчиз-няні науковці методологію розглядають як вчення про наукові методи пізнання і як систему наукових принципів, на основі яких базується дослідження та проводиться вибір пізнавальних засобів, методів і прийомів дослідження. Найбільш доцільним є визна-чення методології як теорії методів дослідження, створення нау-кових концепцій, як системи знань про теорію науки або системи методів дослідження. За визначенням авторів підручника «Орга-нізація та методика науково-дослідницької діяльності» В.Шейко та Н.Кушнаренко, методологія—це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання макси-мально об'єктивної, точної, систематизованої інформації про про-цеси та явища. Отже, в цьому визначенні точно сформульовані основні функції методології, які зводяться до наступного:—
визначення способів отримання наукових знань, які відоб-ражають динамічні процеси та явища;
— визначення певного шляху, на якому досягається науко-во-дослідна мета;
— забезпечення всебічності отримання інформації щодо про-цесу чи явища, що вивчається;
— введення нової інформації до фонду теорії науки;
— уточнення, збагачення, систематизація термінів і понять у науці;
— створення системи наукової інформації, яка базується на об'єктивних фактах, і логіко-аналітичного інструменту науково-го пізнання.
Методологія — це наука про структуру, логічну організацію, засоби і методи діяльності взагалі. Зазвичай під методологією ро-зуміють перш за все методологію наукового пізнання, яка являє собою сукупність теоретичних положень про принципи побудо-ви, форми і способи науково-пізнавальної діяльності.
Методологію можна розглядати і як певну систему осново-положних ідей.
Сукупність методів, які застосовуються при проведенні нау-кових досліджень у межах тієї чи іншої науки, складають її мето-дологію. Це поняття має два значення: по-перше, методологія — це сукупність засобів, методів, прийомів, які застосовують у певній науці, по-друге, це галузь знань, яка вивчає засоби, прин-ципи організації пізнавальної і практично-перетворюючої діяль-ності людини.
Отже, методологія — філософське вчення про методи пізнан-ня і перетворення дійсності, використання принципів світогляду в процесі пізнання й практики.
Розвиток методології — одна зі сторін розвитку науки в ціло-му. Будь-яке наукове відкриття має не тільки предметний, а й методологічний зміст, оскільки це пов'язано із критичним пере-осмисленням існуючого апарату понять, передумов і підходів до інтерпретації об'єкта, явища, що вивчається.
Методологія — це сукупність правил визначення понять, ви-ведення одних знань з інших, методів, прийомів, операцій науко-вого дослідження у всіх галузях науки і на всіх етапах досліджен-ня.
Нині методологія виступає як окрема наукова дисципліна, яка вивчає технологію проведення наукових досліджень; опис і аналіз етапів досліджень і низку інших проблем.
Методологія — це вчення про систему наукових принципів і способів дослідницької діяльності. Вона включає фундамен-тальні, загальнонаукові принципи, що є її основою, конкретно наукові принципи, що лежать в основі теорії тієї чи іншої дис-ципліни або наукової галузі, і систему конкретних методів і технік, що застосовуються для вирішення спеціальних дослідницьких завдань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Основи методології науково- дослідної діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок