Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Організаційна структура науки

Організаційна структура науки

Назва:
Організаційна структура науки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,95 KB
Завантажень:
548
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Організаційна структура науки
Розвиток науки і техніки є визначальним чинником про-гресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їхнього духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена не-обхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід'ємної складової націо-нальної культури та освіти.
Загальні цілі і завдання науки на конкретний період розвит-ку кожна держава визначає виходячи з їх соціально-економічно-го і політичного стану.
Державна політика України з наукової та науково-технічної діяльності спрямована на:
— примноження національного багатства на основі викори-стання наукових і науково-технічних досягнень;
— створення умов для досягнення високого рівня життя лю-дей, їхнього фізичного і інтелектуального розвитку за допомо-гою використання сучасних досягнень науки і техніки;
— зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;—
забезпечення вільного розвитку наукової та науково-тех-нічної творчості.
Для досягнення основних цілей держава забезпечує:
¦ соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та ефективного використання наукового та науко-во-технічного потенціалу, включаючи державну підтримку суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності;
¦ створення сучасної інфраструктури науки і системи інфор-маційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграції освіти, науки і виробництва;
¦ підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку нау-кових кадрів;
¦ підвищення престижу наукової і науково-технічної діяль-ності, підтримку та заохочення наукової молоді;
¦ фінансування та матеріальне забезпечення фундаменталь-них досліджень;
¦ підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і тех-ніки, державних наукових і науково-технічних програм та кон-центрацію ресурсів для їх реалізації;
¦ створення ринку наукової і науково-технічної продукції та впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспіль-ного життя;
¦ правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її ефективного використання;
¦ організацію статистики в науковій діяльності;
¦ проведення науковоії науково-технічної експертизи ви-робництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень, науково-технічних програм і проектів тощо;
¦ стимулювання наукової та науково-технічної творчості, винахідництва та інноваційної діяльності;
¦ пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, нових сучасних технологій, внеску України у розви-ток світової науки і техніки;
¦ встановлення взаємовигідних зв'язків з іншими держава-ми для інтеграції вітчизняної та світової науки.
При здійсненні державного управління та регулювання нау-ковою діяльністю держава керується принципами:
¦ органічної єдності науково-технічного, економічного, со-ціального та духовного розвитку суспільства;
¦ поєднання централізації та децентралізації управління у науковій діяльності;
¦ додержання вимог екологічної безпеки;
¦ визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної діяльності;
¦ збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень;
¦ використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного наукового співробітництва;
¦ свободи поширення наукової та науково-технічної інфор-мації;
¦ відкритості для міжнародного науково-технічного співро-бітництва, забезпечення інтеграції української науки в світову в поєднанні з захистом інтересів національної безпеки.
Організаційна структура є складною, розгалуженою систе-мою. Державне регулювання і управління розвитком науки здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України і Президент України. Вищим органом організації науки є Націо-нальна академія наук України (НАН України). Сукупність всіх органів влади та наукових установ України формують організа-ційну структуру науки (рис. 1).
Президент України як глава держави і гарант її державного суверенітету сприяє розвиткові науки і техніки з метою забезпе-чення технологічної незалежності країни, матеріального достат-ку суспільства і духовного розквіту нації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Організаційна структура науки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок