Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт

Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт

Назва:
Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,62 KB
Завантажень:
48007
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт
План
1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт
2. Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт
3. Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт
Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт
У професійній підготовці спеціаліста будь-якого профілю значну роль відіграє курсова (дипломна) робота.
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отрима-них студентами за час навчання, та їх застосування до комплекс-ного вирішення конкретного фахового завдання.
Курсова робота — це самостійне навчально-наукове дослід-ження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів.
Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчаль-ної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри.
Виконання курсових робіт визначається графіком. Рівень підго-товки курсової роботи значною мірою свідчить про ступінь зас-воєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію. Основна мета виконання курсової робо-ти — глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики певної дисципліни, оволодіти методами наукового до-слідження.
У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:
¦ самостійно формулювати проблему дослідження;
¦ визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослі-дження;
¦ здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;
¦ аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;
¦ логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропо-зиції, робити висновки;
¦ правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;
¦ публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).
Дипломна робота — це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.
Дипломна робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спе-ціальних дисциплін. У більшості випадків дипломна робота є по-глибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускни- ка. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших зав-дань.
Перш ніж розпочинати писати дипломну роботу, студент має ознайомитися з основними вимогами до її виконання:
Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської оз-начає важливість, практичну значущість розглядуваної пробле-ми. Курсова (дипломна) робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку суспільства, а питання, що розкри- ваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяль-ності підприємства.
Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент має розкрити тему роботи на сучасному рівні розвитку відповід-ної науки (економіки, менеджменту, маркетингу, соціальної пси-хології тощо), використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у практиці з позицій сьогоден-ня. Крім того, студент має достатньо повно розкрити основні по-няття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, вклю-чити тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади.
Дослідницький характер. У дипломній роботі мають міститись елементи дослідження:
— вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зару-біжних авторів;
— систематизація та аналіз різних думок і підходів, форму-вання власної точки зору на проблему, що розглядається;
— порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок