Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Основні етапи проведення наукових досліджень

Основні етапи проведення наукових досліджень

Назва:
Основні етапи проведення наукових досліджень
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,23 KB
Завантажень:
816
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.8


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Основні етапи проведення наукових досліджень
План
1. Основні етапи проведення наукових досліджень
2. Економічна ефективність наукових досліджень
Науково-дослідна робота — це чітко організований комп-лекс дій, спрямованих на отримання нових знань, що розкрива-ють суть процесу і явищ в природі і в суспільстві з метою викори-стання їх у практичній діяльності.
Наукове дослідження проводиться в певній послідовності:
— чітко визначається актуальність, новизна і значення для народного господарства даної проблеми;
— відповідність профілю наукових організацій, які будуть проводити дане дослідження, джерела фінансування та впровад-ження результатів у виробництво, наукові дослідження будь-якого класу, виду організовуються за схемою, яку можна представити у такому вигляді:
— вивчення стану об'єкта дослідження, обґрунтування ак-туальності теми;
— вивчення цілей і конкретних завдань дослідження;
— вибір методики проведення дослідження;
— опис процесу дослідження;
— обговорення результатів;
— формування висновків про результати досліджень, їх оцін-ка і впровадження у виробництво.
Реалізація цих напрямів проводиться в три етапи.
На першому етапі дослідження всебічно аналізується сучас-ний стан проблеми, яка вивчається і розробляється, техніко-еко- номічне обґрунтування теми.
На основі аналізу стану проблеми, актуальності, новизни теми і визначаються основні завдання дослідження.
Актуальність визначається тим, як вирішення даної пробле-ми буде сприяти розвитку пріоритетних напрямів науки, забез-печенню виконання економічних програм держави чи певного регіону, зв'язок проблеми із комплексними програмами.
Актуальність теми можна визначити також враховуючи:
— значимість розробок для різних нових напрямів у галузі науки, техніки та виробництва;
— створення нових технологій, нових типів продукції, об-ладнання;
— вирішення комплексних питань підвищення якості про-дукції, виробів, економія матеріалів, поліпшення умов праці, по-ліпшення параметрів виробів.
Після затвердження техніко-економічних показників кон-кретизуються цілі та завдання, встановлюється зв'язок між су-міжними темами, які раніше виконувалися іншими науковцями або плануються для виконання, визначаються і обґрунтовуються об'єкти дослідження. Складається бібліографічний список вітчиз-няної і зарубіжної літератури, науково-технічних звітів НДІ, ре-феративних збірників.
Далі складається план наукового дослідження теми, мето-дики дослідження і робочий план. У програмі вказується замов-ник роботи, виконавці, обсяги і термін виконання. У плані ви-значається період виконання, сума затрат, джерела фінансування й очікувальний ефект від результатів дослідження.
Із методик дослідження вибирають методи, які найбільше доцільно використовувати при дослідженні конкретної теми.
На другому етапі концентруються зусилля виконання по-ставлених конкретних завдань, розроблених на першому етапі. Проводяться теоретичні чи експериментальні дослідження для отримання інформації про об'єкт, явище чи процес, яку аналізу-ють, групують для подальшого її перетворення відповідно до по-треб дослідження.
Етап проведення дослідження з використанням теоретичних та емпіричних методів починається із доведення робочої гіпоте-зи, формулювання висновків і рекомендацій, постановки експе-рименту, коригування попередніх висновків і результатів.
Після закінчення теоретичних і експериментальних дослі-джень проводиться загальний аналіз. Основою загального аналі-зу теоретичних та експериментальних досліджень є співставлен- ня робочої гіпотези з отриманими даними в процесі дослідження.
У результаті теоретико-експериментального аналізу можуть виникнути такі ситуації:—
встановлено повне або досить повне співпадання гіпотези, теоретичних передумов із результатами досліду. При цьому до-датково згруповують отриманий матеріал так, щоб було видно, з чого випливають основні положення розробленої раніше гіпоте-зи, внаслідок чого вона перетворюється в доведене теоретичне положення, теорію;
— експериментальні дані тільки частково підтверджують положення гіпотези, а в іншій частині їй суперечать.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Основні етапи проведення наукових досліджень

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок