Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Визначальні особливості філософії науки.

Визначальні особливості філософії науки.

Назва:
Визначальні особливості філософії науки.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,98 KB
Завантажень:
241
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Визначальні особливості філософії науки.


Сучасний пафос критики рацiоналiзму, системностi, скорiше за все полагає у спробi спрощення уявлення про фiлософський дискурс, процес пiзнання.
Учення, що мова становить систему знакiв, а кожна одиниця сис---теми одночасно визначає iншi елементи i визначається ними, спи---рається на тезу, що "все в мовi - вiдношення" (де Соссюра). Саме ця теза була покладена в основу структурної лiнгвiстики, яка поши---рила методи розробленi конвенцiоналiстами для створення природни---чонаукових теорiй у сферу гуманiтарних наук. Дослiдницькi методи структурної лiнгвiстики вплинули на розвиток дослiджень у лiтера---турознавствi, мистецтвознавстi, етнологiї, iсторiї, психологiї, соцiологiї. Конвенцiоналiстське вирiшення ряду проблем гуманiтар---ного пiзнання використовується i в межах постмодернiстських учень. Наприклад у вiдомiй постмодернiстськiй версiї неопрагматизму Рiчарда Рортi, який пропонує радикальну концепцiю "деструктивного" заперечення всiєї попередньої фiлософiї з її метафiзичними пре---тензiями на рацiональне осягнення свiту, пiзнання iстини. Критика "епiстемологiчно зцентрованої фiлософiї" з її принципами, методами i поняттями визнає в якостi важливого компонента герменевтику, визначенiсть змiсту понять та iнтерпретативних схем довiльно обра---ною термiнологiєю.
У супереч поширеним версiям тлумачення конвенцiоналiзму, слiд зазначити, що ця методологiя, подiляючи знання на емпiричне i тео---ретичне вирiзняє їх лише як неспiвмiрнi стосовно засобiв їх здобу---вання. Стосовно емпiричних даних за головну ознаку науковостi виз---нається досягнення об'єктивностi. А стосовно теоретичних положень - науковiсть визначається тiльки згодою розуму з самим собою (логiчна несуперечливiсть). Для зручностi поняття "система науко---вих знань" конвенцiоналiсти замiнюють термiном "класифiкуюча сис---тема", чим пiдкреслюють можливiсть довiльностi при її утвореннi.
Оскiльки конвенцiалiзм визнає, що мiж емпiричними даними i те---орiями зв'язок не завжди безпосереднiй, а має залежнiсть вiд про---цесу "переходу" бази емпiричних даних у мову символiв цiлої групи гiпотез, що мають своє обгрунтування окремою системою загальних уявлень (наприклад - аксiомами), вiн визнає неможливiсть вiдокрем---лення кожної з гiпотез та протиставлення їх дiйсностi. Так, у тео---ретичнiй фiзицi з розвинутим математичним iнструментарiєм наявна безпосередня залежнiсть одних теоретичних положень вiд iнших тео---ретичних положень, а не вiд емпiричних даних. За допомогою iдей логiцизму, розроблених Расселом, Фреге, Уайтхедом, систему теоре---тичного знання можна подати у виглядi системи висловлювань (певної логiчно побудованої мови, де кожна одиниця системи одночасно виз---начає iншi елементи i визначається ними), що вдало було продемонс---тровано конвенцiоналiзмом Казiмiра Айдукевича для логiки висловлю---вань та застосовано структуралiзмом у гуманiтарних науках (етика, естетика).
Методологiчнi принципи розробленi в межах фiлософiї науки пост---структуралiзм пропонує розглядати в якостi загально-свiтоглядних. Як вiдомо постструктуралiзм (М.Фуко) запровадив iдею замiни кон---цепцiї мови як менталiзованої знакової системи в гуманiтарному знаннi на концепцiю гуманiтарного дискурсу. Використовуючи iдею "автора-функцiї певного дискурсу", яка в iнтерпритацiї Ролана Бар---та отримала назву "ампутацiя iндивiда", ми отримуємо заперечення самодостатностi герменевтивного аналiзу системи знакiв. Наприклад, деконструктивiзм Жака Деррiди наголошує на анти-присутностi суб'---єкта у текстах, оскiльки їх можна iнтуїцiоналiзовано переосмисли---ти, до-писати, пере-писати, роз-писати, о-писати, що передбачає читання текстiв, як безсуб'єктного наочного iснування.
Нагадаємо, що саме пiсля впровадження програми розгляду науко---вого знання виключно через висловлювання (iндуктивiзм неопози---тивiзму), а не через поняття, одразу була усвiдомлена проблема на---укової рацiональностi, оскiльки науковий текст набув суто iнстру---ментальної форми.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Визначальні особливості філософії науки.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок