Головна Головна -> Реферати українською -> Сільське господарство -> Народногосподарське значення агропромислового комплексу України

Загрузка...

Народногосподарське значення агропромислового комплексу України

Назва:
Народногосподарське значення агропромислового комплексу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,08 KB
Завантажень:
309
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1. Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність ла-нок народного господарства (галузей, підгалузей, вироб-ничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом, зберіганням, транспортуванням, переробкою та збутом продукції. АПК формуються на основі агропромислової інтеграції в умовах високого рівня розвитку продуктивних сил та усуспільнення виробництва. Поділяються на агропромислові підприємства та агропро-мислові територіальні комплекси. За територіальними мас-штабами та особливостями вони різноманітні. В галузевій структурі АПК виділяють такі основні сфери: сільське госпо-дарство; промисловість по переробці сільськогоспо- дарської сировини (харчова, деякі галузі легкої промисло-вості); виробництво засобів виробництва для сільськогосподарских несільськогосподарських галузей (машино- бу-дування для сільського господарства, легкої та харчової промисловості, виробництво мінеральних добрив тощо); заготівля, транспортування та збут продукції; виробниче обслуговування комплексу (ремонт тракторів та сільсько- господарських машин, будівництво тощо); наука, управлін-ня, підготовка кадрів.

Складовою частиною АПК є також продовольчий ком-плекс, який включає такі підкомплекси: зернопродуктовий, картоплепродуктовий, цукробуряковий, плодоовочевокон-сервний, виноградно-виноробний, м’ясний, молочний, олійно-жировий.

Функціональна структура АПК відображає його внутрішні комплексоутворюючі зв’язки, які найінтенсив- ніше розвиваються у сфері виробництва і переробки кон-кретних видів сільськогосподарської продукції. Основними ланками функціональної структури агропромислового інтегрального комплексу є агропромислові спеціалізовані комплекси, що розвиваються на базі певних агропроми-слових циклів. Їхня територіальна структура складається з регіональних і зональних елементів.

АПК як складна система має три головні аспекти: ком-понентний, територіальний і організаційний. Компонентний аспект структури АПК полягає у наявності і зв’язаності ок-ремих галузей, функціональних сфер (блоків) галузей і аг-ропромислових циклів (ланцюгів).

Агропромисловий цикл (ланцюг) як одна з форм ком-понентної структури АПК — це поєднання взаємопов’яза- них стадій одного виробничого процесу, що охоплює ви-робництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції. Агропромислові цикли є основою формування спеціалізованих АПК (м’ясопромислового, молокопроми-слового, плодоовочевоконсервного тощо).

Основною формою територіального зосередження сільськогосподарського виробництва і засобом розв’яза- ння питань його планової територіальної організації є аг-рарно-територіальні комплекси (АТК). Під АТК слід розуміти певну систему територіальних формувань сільсько- госпо-дарських підприємств, для яких характерно порівня- но стійке поєднання галузей і вироблюваних продуктів у ви-робничо-територіальних типах господарств, що склалося на основі найновіших технологічних процесів і раціональних виробничих зв’язків. АТК є результатом роз-витку територіального поділу сільськогосподарської праці, для якого характерні переважно горизонтальні виробничі зв’язки.

В Україні сформувався АПК республіки — важлива функціональна ланка всього народногосподарського ком-плексу України. Це другий після індустріального вироб-ництва структурний підрозділ господарства України. На галузі, що входять до АПК республіки (включаючи забезпе-чення його засобами виробництва), припадає близько 40% валового суспільного продукту, майже чверть основних ви-робничих фондів і чисельності зайнятих працівників.

2. Природні умови і фактори розвитку та розміщення галузей АПК.

Формування АПК і особливості його територіальної ор-ганізації залежать від сукупної дії природно- і суспільно-географічних факторів. Водночас кожен фактор зокрема впливає на формування АПК в певному напрямі.

Найбільший вплив на формування АПК України мають такі суспільно-географічні фактори: рівень господарського освоєння території, науково-технічний прогрес, потреби на-селення в продуктах харчування, характер розселення і рівень забезпечення трудовими ресурсами.

Для формування АПК України дуже велике значення мають природно-географічні фактори, особливо для розміщення і спеціалізації сільського господарства. Під впливом природних умов формується територіальна струк-тура АПК України.

Серед природно-кліматичних факторів найважливіше значення мають агрокліматичні, грунтові і водні ресурси.

Агрокліматичні ресурси характеризують ступінь забез-печення сільськогосподарських культур теплом і вологою. Для України характерна зональність у розподілі тепла і во-логи.

Агрокліматичні ресурси Полісся характеризуються се-реднім рівнем теплозабезпеченості та доброю вологоза-безпеченістю. Суми температур понад 10о становлять від 2300о до 2600о. Вегетаційний період збільшується зі сходу на захід і триває відповідно 190 — 215 днів. Річна сума опадів становить 550 — 750 мм. Кількість їх збільшується зі сходу на захід (5, с. 288).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Народногосподарське значення агропромислового комплексу України

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок