Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст та правове значення у кошторисних підрозділах

Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст та правове значення у кошторисних підрозділах

Назва:
Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст та правове значення у кошторисних підрозділах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,81 KB
Завантажень:
37
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст
та правове значення у кошторисних підрозділах


Основною формою планування витрат підрозділів як центрів відповідальності є складання їх кошторисів. Кошторис охоплює всі витрати підрозділу на виробництво продукції (надання по-слуг) за плановий період незалежно від ступеня її готовності. У підрозділах з коротким виробничим циклом виготовлення про-дукції кошторис і виробнича собівартість кінцевої продукції за певний період, як правило, збігаються. Якщо виробничий цикл тривалий і змінюються залишки незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду, такої відповідності немає.
Кошториси підрозділів виконують такі важливі функції, як ор-ганізуюча, контролююча і стимулююча. Організуюча функція ко-шторису полягає в тому, що, маючи встановлену планову величи-ну витрат, працівник, відповідальний за їх рівень, намагається дотримуватись чинного регламенту і норм використання ресурсів. Кошториси підрозділів дають змогу контролювати роботу праців-ників, відповідальних, за рівень витрат. Це здійснюється порівнян-ням фактичних витрат з плановими, передбаченими в кошторисах. Відхилення аналізуються, що є основою для реалізації стимулюю-чої функції щодо працівників, які впливають на величину витрат і відповідають за неї. Стимулювання здійснюється через відпові-дальність за необгрунтовані витрати і заохочення в їх зниженні.
Кошторис складають на основі виробничої програми підрозді-лу та відповідної нормативної бази, а також цін і тарифів на ре-сурси. Структурно він може будуватися за статтями й елемента-ми витрат.
Таблиця 1
КОШТОРИС ЦЕХУ НА 200_ р., тис. грн.
Стаття витрат |
План
нарік |
У тому числі по кварталах
тому чиє
лі по кварта
дах
I |
II |
III |
IV
Матеріали (за вирахуванням відходів) |
318,00 |
79,00 |
79,80 |
779,80 |
79,90
Куповані вироби і напівфаб-рикати |
226,50 |
56,20 |
56,50 |
56,80 |
57,00
Паливо й енергія на техноло-гічні потреби |
16,30 |
4,00 |
4,00 |
4,10 |
4,20
Основна заробітна плата ви-робничих робітників |
180,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00
Додаткова заробітна плата виробничих робітників |
17,00 |
4,25 |
4,25 |
4,25 |
4,25
Відрахування на соціальні за-ходи |
73,90 |
18,40 |
18,50 |
18,50 |
18,50
Загальновиробничі витрати |
374,30 |
93,10 |
93,40 |
93,50 |
94,30
У тому числі: витрати на утримання і екс-плуатацію машин та устат-кування |
238,20 |
59,10 |
59,40 |
59,50 |
60,20
витрати на організацію і уп-равління виробництвом |
136,10 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,10
Втрати від браку (у звіті) |
- |
- |
- |
- |
-
Разом |
1206,0 |
299,95 |
300,95 |
301,95 |
303,15
Кожний із цих аспектів побудови кошторису має свої позити-вні сторони і призначення. Постатейний кошторис дає змогу узгодити його з кошторисом непрямих витрат (загальновиробничими витратами), а також калькуляціями на окремі вироби підро-зділу. Побудова його за елементами витрат показує їх ресурсну структуру, матеріале-, зарплато- і капіталомісткість виробництва і, що важливо, дає змогу чіткіше ув'язати витрати підрозділу (цеху) в цілому з витратами його структурних одиниць (дільниць, робочих місць), оскільки останнім плануються лише окремі їх елементи. На практиці для центрів відповідальності високого рі-вня домінує постатейна структура кошторисів. Такий кошторис цеху показано в табл. 6.1. Шахматна форма кошторису, у якій витрати групуються постатейно і поелементно, є більш інформа-тивною, вона подана в табл. 6.2. На її основі досить легко розпо-ділити всі витрати на змінні та постійні, що є необхідною умовою "адання кошторису властивості гнучкості при поваріантних об-численнях і визначенні планових витрат на фактичний обсяг ви-робництва. Коротко зупинимось на методиці обчислення кошто-рису за статтями, наведеними в таблицях 1 і 2.
Таблиця.2
КОШТОРИС ЦЕХУ НА 200_ р. ЗА СТАТТЯМИ Й ЕЛЕМЕНТАМИ ВИТРАТ, тис. грн.
Стаття витрат |
Елементи витрат
Елеме
НТИ ВИТ]
зат
Основні матеріали |
Куповані вироби і напівфабрикати |
Допоміжні матеріали |
Паливо та енергія |
Зарплата |
Відрахування на соціальні заходи |
Амортизаційні відрахування |
Післуги інших підрозділів |
Разом
Матеріали (за вирахуванням відходів |
280,00— |
38,00————— |
318,00
Куповані вироби і напівфабрикати— |
226,50—————— |
226,50
Паливо та енергія на технологічні потреби——— |
16,30———— |
16,30
Основна заробітна плата виробничих робітників———— |
180,00——— |
180,00
Додаткова заробітна плата виробничих робіт-ників———— |
17,00——— |
17,00
Відрахування на соціальні заходи————— |
73,90—— |
73,90
Загальновиробничі витрати—— |
46,00 |
86,80 |
116,00 |
43,50 |
22,30 |
59,70 |
374,30
Втрати від браку (у звіті)—————————
Разом |
280,00 |
226,50 |
84,00 |
103,10 |
313,00 |
117,40 |
22,30 |
59,70 |
1206,0
У тому числі витрати змінні |
280,00 |
226,50 |
56,00 |
71,30 |
197,0 |
73,90— |
24,40 |
929,10
постійні—— |
28,00 |
31,80 |
116,0 |
43,50 |
22,30 |
35,30 |
276,90
Матеріали (за вирахуванням відходів).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст та правове значення у кошторисних підрозділах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок